Fiskebåt - RSS Fiskebåt - Twitter Fiskebåt - LinkedIn Fiskebåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
TIRSDAG 23. JANUAR  •  FISKEBÅT
Mobil Sidekart Print Font størrelse Font størrelse
Img L

Fiskebåt foreslår 32.000 tonn lavere seikvote

Fiskebåtredernes Forbund foreslår at kvoten for nordøstarktisk sei blir 32.000 tonn mindre i 2010 enn i år. Fiskebåt støtter med dette forslaget fra Havforskningsinstituttet, som vil ha en større kvotereduksjon enn ICES, Det internasjonale havforskingsr...
ICES vurderer bestanden av nordøstarktisk sei til å ha god reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig. ICES har beregnet fiskedødeligheten til å være vesentlig under føre-var-nivået, og gytebestanden er fortsatt godt over føre-var-grensen.
Fiskebåtredernes Forbund viser i et brev til departementet og Fiskeridirektoratet til at forvaltningsstrategien for nordøstarktisk sei innebærer at kvoten i ”normale” bestandssituasjoner fastsettes som den gjennomsnittlige TAC av de 3 neste årene ved en fiskedødelighet lik 0,35 (Fpa). I tillegg ligger det inne et stabiliserende element som sier at kvoten normalt ikke skal endres med mer enn 15% fra et år til et annet. Forbundet viser til at ICES har evaluert forvaltningsstrategien, og funnet den til å være konsistent med føre var kriteriene.

Fiskebåtredernes Forbund konstaterer at ICES på bakgrunn av forvaltningsstrategien anbefaler en kvote på 204.000 tonn nordøstarktisk sei i 2010, som gir en beregnet fiskedødelighet på 0,30. Kvoteanbefalingen innebærer en reduksjon i TAC på drøyt 9% i forhold til årets kvote på 225.000 tonn.

Fiskebåtredernes Forbund konstaterer samtidig at Havforskningsinstituttet mener det vil være fornuftig å ha en fiskedødelighet under føre-var-nivå i forvaltningsregelen. Havforskningsinstituttet har tidligere beregnet at en fiskedødelighet på 0,32 er den dødeligheten som over tid gir høyest langtidsutbytte for nordøstarktisk sei. Det er da ikke tatt hensyn til hvordan seibestanden påvirker andre bestander i havet.

Havforskningsinstituttet viser i sine kommentarer til ICES-anbefalingene til at bestandsvurderingene for tiden er usikre, at årsklassene etter 2002 er under middels nivå eller svake, og at bestandsberegningene viser en relativt bratt nedgang i totalbestanden etter 2006. Havforskningsinstituttet mener at en beskatning på føre-var-nivå vil redusere gytebestanden ytterligere de nærmeste årene. Havforskningsinstituttet mener at dette forsterker anbefalingen om å velge en lavere fiskedødelighet enn føre-var-nivå i høstingsregelen, og gjentar sin tidligere anbefaling om at kvoten for nordøst arktisk sei for 2010 bør settes i henhold til en høstingsregel med en fiskedødelighet på 0,32. Dette vil i så fall innebære en kvote på 193 000 tonn, som vil være 14 prosent lavere enn kvoten for 2009, men likevel innenfor den år-til-år variasjonen som høstingsregelen tillater (+/- 15 %).

Fiskebåtredernes Forbund viser samtidig til kommentarene fra Fiskeri- og kystdepartementet under kvotefastsettelsen for 2009, der departementet viste til at kvoten for 2008 var fastsatt til 247 000 tonn, men at det var lite sannsynlig at denne kvoten ville bli tatt. Departementet bestemte samtidig at på bakgrunn av at Havforskningsinstituttet hadde påpekt stor usikkerhet knyttet til bestandsberegningene, skulle ikke den etablerte kvotefleksibiliteten benyttes til å øke den totale kvoten ut over 225 000 tonn i 2009. Departementet presiserte samtidig at det syntes å være et behov for en gjennomgang av den etablerte forvaltningsstrategien for nordøst arktisk sei, og at departementet tok sikte på å gjennomføre dette i løpet av 2009.


Fiskebåtredernes Forbund er enig i at seibestanden synes å være i nedgang, noe som ikke minst blir bekreftet av utøverne på sjøen. Forbundet vil samtidig understreke at bestanden av nordøst arktisk sei fortsatt er veldig sterk i et historisk perspektiv. Rett nok er det knyttet en viss usikkerhet til bestandsberegningene, men arbeidsgruppen i ICES har av forsiktighetshensyn foretatt korrigeringer som gjør oppsiden i bestandsanslaget mer sannsynlig enn en nedside. Fiskebåtredernes Forbund mener likevel at det kan være fornuftig å vise varsomhet i kvotefastsettelsen under slike bestandsnedganger som vi opplever nå.
Fiskebåtredernes Forbund mener at forbundets forslag til forvaltningsstrategi for sei i 2006 vil være et godt utgangspunkt for Fiskeri- og kystdepartementets varslede revisjon av strategien. Forbundet legger samtidig til grunn at en eventuell endring av strategien vil kunne kreve godkjenning av ICES, selv om det ikke er noe element i den foreslåtte strategien som tilsynelatende skulle være i strid med føre-var-kriteriene. Fiskebåtredernes Forbund mener at et endelig valg av ny forvaltningsstrategi først bør gjøres med virkning for kvoteåret 2011.

Når det gjelder kvotefastsettelsen for 2010, støtter Fiskebåtredernes Forbund forslaget fra Havforskningsinstituttet om å legge en fiskedødelighet på 0,32 til grunn i forvaltningsstrategien, i første omgang som et ad hoc føre-var tiltak. Dette vil gi en kvote på 193.000 tonn nordøst arktisk sei i 2010, som innebærer en reduksjon på 32.000 tonn, eller 14,2%, i forhold til kvoten i 2009. I forhold til forslaget fra ICES vil det gi en kvotereduksjon på 11.000 tonn.

Fiskebåtredernes Forbund vil til slutt bemerke at dersom Fiskeri- og kystdepartementet ønsker en enkel forvaltningsstrategi for nordøstarktisk sei, så er Havforskningsinstituttets forslag åpenbart lettere å håndtere enn forbundets forslag fra 2006, som åpner opp for en årlig diskusjon om valg av fiskedødelighet. Fiskebåtredernes Forbund viser likevel til at et slikt intervall i forvaltningsstrategien gir Fiskeri- og kystdepartementet større mulighet til å ta både biologiske og andre hensyn i kvotefastsettelsen. Det kan være fordelaktig å ha denne muligheten for en av de sentrale hvitfiskbestandene, i og med at kvotefastsettelsen for de andre bestandene skjer i samarbeid med andre land.

Fiskebåtredernes Forbund er åpen for å øke tillatt endring i kvoten fra et år til et annet fra 15% til 20% i forvaltningsstrategien, nettopp for å kunne reagere raskt ved plutselige endringer i bestanden.

Fiskebåtredernes Forbund vil igjen gi uttrykk for at vi mener at kvotefleksibiliteten som ble innført i reguleringsopplegget for nordøst arktisk sei bør tas bort for godt. Det er spesielt uheldig med slik kvotefleksibilitet i situasjoner der det er usikkerhet knyttet til bestandsberegningene og bestandsutviklingen.

 

NYTT OG AKTUELT

Brei støtte til omorganisering

Alle fem medlemslaga som har behandla spørsmålet om færre medlemslag i Fiskebåt støttar framlegget om tre.Les heile saka
NYTT OG AKTUELT

Velkommen!

Fiskebåt har frå i dag ny design på nettsidene. Samstundes lanserer Fiskebåt ein spesialtilpassa versjon for smarttelefonar og lesebrett.Les heile saka
REGULERING

Regulering av øyepålfisket

Øyepålbestanden hadde svært sterk rekruttering i 2012, og etter råd fra ICES er det åpnet for fiske fra 1. mars til og med 30. september 2013. Den norske kvoten er foreløpig satt til 100.000 tonn.Les hele saken
REGULERING

Reguleringer 2013

Oversikt over reguleringer for 2013 samles på nettsidene til Fiskeri- og kystdepartementet.Les hele saken
INTERNASJONALT

Norge og Grønland enige

Kvotenivået fra 2012 blir stort sett videreført, men Norges kvote for pelagisk uer økes med 300 tonn. Tilsvarende økes Grønlands torskekvote med 300 tonn.Les hele saken
REGULERING

Uer-regulering klar

Fiskeri- og kystdepartementet har vedtatt regulering av fisket etter uer i internasjonalt farvatn neste år.Les heile saka
 
KalenderKALENDER
14
FEB
Årsmøte i Fiskebåt
Oslo 14.-15. februar
Link
24
APR
Seafood Expo Global, Brussel
24.-26. april 2018: Seafood Expo Global, Brussel
Link
02
MAI
Årsmøte i SUROFI
Ålesund 2. mai 2018
Link
03
MAI
The Next Wave, Giske
3. mai: The Next Wave, Giske
Link
24
MAI
Årsmøte, Norges Sildesalgslag
24. mai: Bergen
Link
30
MAI
Norges Råfisklag - årsmøte
Årsmøte, 30.-31. mai
Link
13
AUG
Arendalsuka 2018
13.-17. august, Arendal
Link
20
AUG
NorFishing 2018
21.-24. august, Trondheim
Link
Se alle arrangement
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR

FORSKNING

24.01.2017Åtte millioner til utvikling av ny redsk...
17.01.2017Varmere hav gir økt vekst i Barentshavet...
24.10.2016Slipper inn i russisk sone
18.10.2016Mye loddeyngel i Barentshavet
14.10.2016Har fått nok niser
13.10.2016Vil leie kystnotfartøy
30.08.2016Stor og fin loddeyngel
19.08.2016-2014-årgangen tegner å være sterk
19.08.2016-Usikkerhet om sild
26.04.2016Eros på tobistokt

MARKED

03.03.2017Verdiøkning i sjømateksporten
04.01.2017Sjømateksport for 91 milliarder
13.10.2016Sandberg til Brasil og Chile
23.09.2016Hyppigere minstepris for torsk
16.09.2016Mer penger til fiskeglade barn
03.06.2016Rekordhøy sjømateksport
01.06.2016Ny minsteprisordning for makrell
19.05.2016Ny representant i Polen/Tyskland
04.05.2016Fortsatt vekst i sjømateksporten
28.04.2016Norsk sjømat-standard for Europa

FISKERI

26.01.2017Litt mindre EU-lodde
23.01.2017Godt sildefiske i helgen
09.12.2016HI-direktøren: - Sanninga har datostempl...
28.11.2016Mindre aktivitet i sildefisket
07.11.2016Sildefisket godt i gang i nord
24.10.2016Stor interesse for nvg-silda
17.10.2016Makrellfisket mot slutten
03.10.2016Årets beste makrelldag
26.09.2016Fullt trykk i makrellfisket
14.09.2016God start på makrellfisket