FiskeBåt - RSS FiskeBåt - Twitter FiskeBåt - LinkedIn FiskeBåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
S�NDAG 14. FEBRUAR  •  FISKEBÅT
Verkty Sidekart Print Font strrelse Font strrelse
Img L

Fiskebåt foreslår 32.000 tonn lavere seikvote

Fiskebåtredernes Forbund foreslår at kvoten for nordøstarktisk sei blir 32.000 tonn mindre i 2010 enn i år. Fiskebåt støtter med dette forslaget fra Havforskningsinstituttet, som vil ha en større kvotereduksjon enn ICES, Det internasjonale havforskingsrådet.
ICES vurderer bestanden av nordøstarktisk sei til å ha god reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig. ICES har beregnet fiskedødeligheten til å være vesentlig under føre-var-nivået, og gytebestanden er fortsatt godt over føre-var-grensen.
Fiskebåtredernes Forbund viser i et brev til departementet og Fiskeridirektoratet til at forvaltningsstrategien for nordøstarktisk sei innebærer at kvoten i ”normale” bestandssituasjoner fastsettes som den gjennomsnittlige TAC av de 3 neste årene ved en fiskedødelighet lik 0,35 (Fpa). I tillegg ligger det inne et stabiliserende element som sier at kvoten normalt ikke skal endres med mer enn 15% fra et år til et annet. Forbundet viser til at ICES har evaluert forvaltningsstrategien, og funnet den til å være konsistent med føre var kriteriene.

Fiskebåtredernes Forbund konstaterer at ICES på bakgrunn av forvaltningsstrategien anbefaler en kvote på 204.000 tonn nordøstarktisk sei i 2010, som gir en beregnet fiskedødelighet på 0,30. Kvoteanbefalingen innebærer en reduksjon i TAC på drøyt 9% i forhold til årets kvote på 225.000 tonn.

Fiskebåtredernes Forbund konstaterer samtidig at Havforskningsinstituttet mener det vil være fornuftig å ha en fiskedødelighet under føre-var-nivå i forvaltningsregelen. Havforskningsinstituttet har tidligere beregnet at en fiskedødelighet på 0,32 er den dødeligheten som over tid gir høyest langtidsutbytte for nordøstarktisk sei. Det er da ikke tatt hensyn til hvordan seibestanden påvirker andre bestander i havet.

Havforskningsinstituttet viser i sine kommentarer til ICES-anbefalingene til at bestandsvurderingene for tiden er usikre, at årsklassene etter 2002 er under middels nivå eller svake, og at bestandsberegningene viser en relativt bratt nedgang i totalbestanden etter 2006. Havforskningsinstituttet mener at en beskatning på føre-var-nivå vil redusere gytebestanden ytterligere de nærmeste årene. Havforskningsinstituttet mener at dette forsterker anbefalingen om å velge en lavere fiskedødelighet enn føre-var-nivå i høstingsregelen, og gjentar sin tidligere anbefaling om at kvoten for nordøst arktisk sei for 2010 bør settes i henhold til en høstingsregel med en fiskedødelighet på 0,32. Dette vil i så fall innebære en kvote på 193 000 tonn, som vil være 14 prosent lavere enn kvoten for 2009, men likevel innenfor den år-til-år variasjonen som høstingsregelen tillater (+/- 15 %).

Fiskebåtredernes Forbund viser samtidig til kommentarene fra Fiskeri- og kystdepartementet under kvotefastsettelsen for 2009, der departementet viste til at kvoten for 2008 var fastsatt til 247 000 tonn, men at det var lite sannsynlig at denne kvoten ville bli tatt. Departementet bestemte samtidig at på bakgrunn av at Havforskningsinstituttet hadde påpekt stor usikkerhet knyttet til bestandsberegningene, skulle ikke den etablerte kvotefleksibiliteten benyttes til å øke den totale kvoten ut over 225 000 tonn i 2009. Departementet presiserte samtidig at det syntes å være et behov for en gjennomgang av den etablerte forvaltningsstrategien for nordøst arktisk sei, og at departementet tok sikte på å gjennomføre dette i løpet av 2009.


Fiskebåtredernes Forbund er enig i at seibestanden synes å være i nedgang, noe som ikke minst blir bekreftet av utøverne på sjøen. Forbundet vil samtidig understreke at bestanden av nordøst arktisk sei fortsatt er veldig sterk i et historisk perspektiv. Rett nok er det knyttet en viss usikkerhet til bestandsberegningene, men arbeidsgruppen i ICES har av forsiktighetshensyn foretatt korrigeringer som gjør oppsiden i bestandsanslaget mer sannsynlig enn en nedside. Fiskebåtredernes Forbund mener likevel at det kan være fornuftig å vise varsomhet i kvotefastsettelsen under slike bestandsnedganger som vi opplever nå.
Fiskebåtredernes Forbund mener at forbundets forslag til forvaltningsstrategi for sei i 2006 vil være et godt utgangspunkt for Fiskeri- og kystdepartementets varslede revisjon av strategien. Forbundet legger samtidig til grunn at en eventuell endring av strategien vil kunne kreve godkjenning av ICES, selv om det ikke er noe element i den foreslåtte strategien som tilsynelatende skulle være i strid med føre-var-kriteriene. Fiskebåtredernes Forbund mener at et endelig valg av ny forvaltningsstrategi først bør gjøres med virkning for kvoteåret 2011.

Når det gjelder kvotefastsettelsen for 2010, støtter Fiskebåtredernes Forbund forslaget fra Havforskningsinstituttet om å legge en fiskedødelighet på 0,32 til grunn i forvaltningsstrategien, i første omgang som et ad hoc føre-var tiltak. Dette vil gi en kvote på 193.000 tonn nordøst arktisk sei i 2010, som innebærer en reduksjon på 32.000 tonn, eller 14,2%, i forhold til kvoten i 2009. I forhold til forslaget fra ICES vil det gi en kvotereduksjon på 11.000 tonn.

Fiskebåtredernes Forbund vil til slutt bemerke at dersom Fiskeri- og kystdepartementet ønsker en enkel forvaltningsstrategi for nordøstarktisk sei, så er Havforskningsinstituttets forslag åpenbart lettere å håndtere enn forbundets forslag fra 2006, som åpner opp for en årlig diskusjon om valg av fiskedødelighet. Fiskebåtredernes Forbund viser likevel til at et slikt intervall i forvaltningsstrategien gir Fiskeri- og kystdepartementet større mulighet til å ta både biologiske og andre hensyn i kvotefastsettelsen. Det kan være fordelaktig å ha denne muligheten for en av de sentrale hvitfiskbestandene, i og med at kvotefastsettelsen for de andre bestandene skjer i samarbeid med andre land.

Fiskebåtredernes Forbund er åpen for å øke tillatt endring i kvoten fra et år til et annet fra 15% til 20% i forvaltningsstrategien, nettopp for å kunne reagere raskt ved plutselige endringer i bestanden.

Fiskebåtredernes Forbund vil igjen gi uttrykk for at vi mener at kvotefleksibiliteten som ble innført i reguleringsopplegget for nordøst arktisk sei bør tas bort for godt. Det er spesielt uheldig med slik kvotefleksibilitet i situasjoner der det er usikkerhet knyttet til bestandsberegningene og bestandsutviklingen.

 

NYHETER

Brei støtte til omorganisering

Alle fem medlemslaga som har behandla spørsmålet om færre medlemslag i Fiskebåt støttar framlegget om tre.Les heile saka
NYTT OG AKTUELT

Velkommen!

Fiskebåt har frå i dag ny design på nettsidene. Samstundes lanserer Fiskebåt ein spesialtilpassa versjon for smarttelefonar og lesebrett.Les heile saka
REGULERING

Regulering av øyepålfisket

Øyepålbestanden hadde svært sterk rekruttering i 2012, og etter råd fra ICES er det åpnet for fiske fra 1. mars til og med 30. september 2013. Den norske kvoten er foreløpig satt til 100.000 tonn.Les hele saken
REGULERING

Reguleringer 2013

Oversikt over reguleringer for 2013 samles på nettsidene til Fiskeri- og kystdepartementet.Les hele saken
INTERNASJONALT

Norge og Grønland enige

Kvotenivået fra 2012 blir stort sett videreført, men Norges kvote for pelagisk uer økes med 300 tonn. Tilsvarende økes Grønlands torskekvote med 300 tonn.Les hele saken
REGULERING

Uer-regulering klar

Fiskeri- og kystdepartementet har vedtatt regulering av fisket etter uer i internasjonalt farvatn neste år.Les heile saka
 
KalenderKALENDER
17
FEB
Årsmøte i Fiskebåt
Oslo, 17.-18. februar 2016
Link
01
MAR
North Atlantic Seafood Forum
Bergen,1.-3. mars 2016
Link
02
MAR
Fish-Tech
Ålesund,2.-3.mars 2016
Link
17
MAR
Rentemøte, Norges Bank
Oslo, 17.mars 2016
Link
06
APR
Fisk og seismikk 2016
Ålesund, 6.-7.april 2016
Link
26
APR
Seafood Expo Global
Brussel, 26.-28. april 2016
Link
04
MAI
Årsmøte i Surofi
Ålesund, 4. mai 2016
Link
12
MAI
Årsmøte i Sildelaget
Stavanger, 12.-13.mai 2016
Link
Se alle arrangement

Årsmøte 2016

Bilde: Programmet klartProgrammet klart
Les hele saken
Bilde: Ny HI-direktør til årsmøtetNy HI-direktør til årsmøtet
Les meir
Bilde: Utsendingane klareUtsendingane klare
Les heile saka
Bilde: Bristol årsmøtehotellBristol årsmøtehotell
Les heile saka
Bilde: Årsrapporten klarÅrsrapporten klar
Les hele saken
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER

FORSKNING

10.02.2016Bruker også sonar i sildeletingen
10.02.2016Gytetoktet så langt
04.02.2016Silda senere på avtrekkeren
03.02.2016Dagbok fra sildetoktet
02.02.2016Klare til sildetokt
26.01.2016Spennende sildetokt
25.01.2016Gigantprosjekt for Barentshavet
15.01.2016-Skippertak viktig på silda
18.12.2015Utvidet sildetokt til vinteren
08.12.2015Lite lodde ved Island

MARKED

03.02.2016Pelagisk økning
03.02.2016Eventyrlig januareksport
05.01.2016Nytt rekordår for torskeeksporten
05.01.2016Rekordeksport i 2015
05.01.2016Redusert pelagisk eksport
09.12.2015Enighet om minstepriser
03.12.2015Rekordår for torskesektoren
03.12.2015Stabil pelagisk eksport
03.12.2015Nytt rekordår for norsk sjømat
01.12.2015Initiativ for lange og brosme

FISKERI

08.02.2016Fiska for 35 mill.kr. på fem veker
22.01.2016Loddeøkning på Island
14.01.2016Fangstverdi tilbake på rekordnivå
07.01.2016Rekordår i Råfisklaget
17.11.2015Fiskeskjer dobla
11.11.2015Nye Fiskeskjer med makrellrekord
10.11.2015Sildefisket værhindret
06.11.2015Hardhaus-rekord blir ståande?
02.11.2015Stor sildeuke
28.10.2015Bra fart i sildefisket