FiskeBåt - RSS FiskeBåt - Twitter FiskeBåt - LinkedIn FiskeBåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
FREDAG 06. MARS  •  FISKEBÅT
Verkty Sidekart Print Font strrelse Font strrelse
Img L

Fiskebåt foreslår 32.000 tonn lavere seikvote

Fiskebåtredernes Forbund foreslår at kvoten for nordøstarktisk sei blir 32.000 tonn mindre i 2010 enn i år. Fiskebåt støtter med dette forslaget fra Havforskningsinstituttet, som vil ha en større kvotereduksjon enn ICES, Det internasjonale havforskingsrådet.
ICES vurderer bestanden av nordøstarktisk sei til å ha god reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig. ICES har beregnet fiskedødeligheten til å være vesentlig under føre-var-nivået, og gytebestanden er fortsatt godt over føre-var-grensen.
Fiskebåtredernes Forbund viser i et brev til departementet og Fiskeridirektoratet til at forvaltningsstrategien for nordøstarktisk sei innebærer at kvoten i ”normale” bestandssituasjoner fastsettes som den gjennomsnittlige TAC av de 3 neste årene ved en fiskedødelighet lik 0,35 (Fpa). I tillegg ligger det inne et stabiliserende element som sier at kvoten normalt ikke skal endres med mer enn 15% fra et år til et annet. Forbundet viser til at ICES har evaluert forvaltningsstrategien, og funnet den til å være konsistent med føre var kriteriene.

Fiskebåtredernes Forbund konstaterer at ICES på bakgrunn av forvaltningsstrategien anbefaler en kvote på 204.000 tonn nordøstarktisk sei i 2010, som gir en beregnet fiskedødelighet på 0,30. Kvoteanbefalingen innebærer en reduksjon i TAC på drøyt 9% i forhold til årets kvote på 225.000 tonn.

Fiskebåtredernes Forbund konstaterer samtidig at Havforskningsinstituttet mener det vil være fornuftig å ha en fiskedødelighet under føre-var-nivå i forvaltningsregelen. Havforskningsinstituttet har tidligere beregnet at en fiskedødelighet på 0,32 er den dødeligheten som over tid gir høyest langtidsutbytte for nordøstarktisk sei. Det er da ikke tatt hensyn til hvordan seibestanden påvirker andre bestander i havet.

Havforskningsinstituttet viser i sine kommentarer til ICES-anbefalingene til at bestandsvurderingene for tiden er usikre, at årsklassene etter 2002 er under middels nivå eller svake, og at bestandsberegningene viser en relativt bratt nedgang i totalbestanden etter 2006. Havforskningsinstituttet mener at en beskatning på føre-var-nivå vil redusere gytebestanden ytterligere de nærmeste årene. Havforskningsinstituttet mener at dette forsterker anbefalingen om å velge en lavere fiskedødelighet enn føre-var-nivå i høstingsregelen, og gjentar sin tidligere anbefaling om at kvoten for nordøst arktisk sei for 2010 bør settes i henhold til en høstingsregel med en fiskedødelighet på 0,32. Dette vil i så fall innebære en kvote på 193 000 tonn, som vil være 14 prosent lavere enn kvoten for 2009, men likevel innenfor den år-til-år variasjonen som høstingsregelen tillater (+/- 15 %).

Fiskebåtredernes Forbund viser samtidig til kommentarene fra Fiskeri- og kystdepartementet under kvotefastsettelsen for 2009, der departementet viste til at kvoten for 2008 var fastsatt til 247 000 tonn, men at det var lite sannsynlig at denne kvoten ville bli tatt. Departementet bestemte samtidig at på bakgrunn av at Havforskningsinstituttet hadde påpekt stor usikkerhet knyttet til bestandsberegningene, skulle ikke den etablerte kvotefleksibiliteten benyttes til å øke den totale kvoten ut over 225 000 tonn i 2009. Departementet presiserte samtidig at det syntes å være et behov for en gjennomgang av den etablerte forvaltningsstrategien for nordøst arktisk sei, og at departementet tok sikte på å gjennomføre dette i løpet av 2009.


Fiskebåtredernes Forbund er enig i at seibestanden synes å være i nedgang, noe som ikke minst blir bekreftet av utøverne på sjøen. Forbundet vil samtidig understreke at bestanden av nordøst arktisk sei fortsatt er veldig sterk i et historisk perspektiv. Rett nok er det knyttet en viss usikkerhet til bestandsberegningene, men arbeidsgruppen i ICES har av forsiktighetshensyn foretatt korrigeringer som gjør oppsiden i bestandsanslaget mer sannsynlig enn en nedside. Fiskebåtredernes Forbund mener likevel at det kan være fornuftig å vise varsomhet i kvotefastsettelsen under slike bestandsnedganger som vi opplever nå.
Fiskebåtredernes Forbund mener at forbundets forslag til forvaltningsstrategi for sei i 2006 vil være et godt utgangspunkt for Fiskeri- og kystdepartementets varslede revisjon av strategien. Forbundet legger samtidig til grunn at en eventuell endring av strategien vil kunne kreve godkjenning av ICES, selv om det ikke er noe element i den foreslåtte strategien som tilsynelatende skulle være i strid med føre-var-kriteriene. Fiskebåtredernes Forbund mener at et endelig valg av ny forvaltningsstrategi først bør gjøres med virkning for kvoteåret 2011.

Når det gjelder kvotefastsettelsen for 2010, støtter Fiskebåtredernes Forbund forslaget fra Havforskningsinstituttet om å legge en fiskedødelighet på 0,32 til grunn i forvaltningsstrategien, i første omgang som et ad hoc føre-var tiltak. Dette vil gi en kvote på 193.000 tonn nordøst arktisk sei i 2010, som innebærer en reduksjon på 32.000 tonn, eller 14,2%, i forhold til kvoten i 2009. I forhold til forslaget fra ICES vil det gi en kvotereduksjon på 11.000 tonn.

Fiskebåtredernes Forbund vil til slutt bemerke at dersom Fiskeri- og kystdepartementet ønsker en enkel forvaltningsstrategi for nordøstarktisk sei, så er Havforskningsinstituttets forslag åpenbart lettere å håndtere enn forbundets forslag fra 2006, som åpner opp for en årlig diskusjon om valg av fiskedødelighet. Fiskebåtredernes Forbund viser likevel til at et slikt intervall i forvaltningsstrategien gir Fiskeri- og kystdepartementet større mulighet til å ta både biologiske og andre hensyn i kvotefastsettelsen. Det kan være fordelaktig å ha denne muligheten for en av de sentrale hvitfiskbestandene, i og med at kvotefastsettelsen for de andre bestandene skjer i samarbeid med andre land.

Fiskebåtredernes Forbund er åpen for å øke tillatt endring i kvoten fra et år til et annet fra 15% til 20% i forvaltningsstrategien, nettopp for å kunne reagere raskt ved plutselige endringer i bestanden.

Fiskebåtredernes Forbund vil igjen gi uttrykk for at vi mener at kvotefleksibiliteten som ble innført i reguleringsopplegget for nordøst arktisk sei bør tas bort for godt. Det er spesielt uheldig med slik kvotefleksibilitet i situasjoner der det er usikkerhet knyttet til bestandsberegningene og bestandsutviklingen.

 

NYHETER

Brei støtte til omorganisering

Alle fem medlemslaga som har behandla spørsmålet om færre medlemslag i Fiskebåt støttar framlegget om tre.Les heile saka
NYTT OG AKTUELT

Velkommen!

Fiskebåt har frå i dag ny design på nettsidene. Samstundes lanserer Fiskebåt ein spesialtilpassa versjon for smarttelefonar og lesebrett.Les heile saka
REGULERING

Regulering av øyepålfisket

Øyepålbestanden hadde svært sterk rekruttering i 2012, og etter råd fra ICES er det åpnet for fiske fra 1. mars til og med 30. september 2013. Den norske kvoten er foreløpig satt til 100.000 tonn.Les hele saken
REGULERING

Reguleringer 2013

Oversikt over reguleringer for 2013 samles på nettsidene til Fiskeri- og kystdepartementet.Les hele saken
INTERNASJONALT

Norge og Grønland enige

Kvotenivået fra 2012 blir stort sett videreført, men Norges kvote for pelagisk uer økes med 300 tonn. Tilsvarende økes Grønlands torskekvote med 300 tonn.Les hele saken
REGULERING

Uer-regulering klar

Fiskeri- og kystdepartementet har vedtatt regulering av fisket etter uer i internasjonalt farvatn neste år.Les heile saka
 
KalenderKALENDER
19
MAR
Rentemøte, Norges Bank
Oslo, 19. mars 2015.
Link
19
MAR
Rentemøte, Norges Bank
Oslo, 7. mai 2015
Link
19
MAR
Medlemsmøte, line og garn
Ålesund, 19. mars 2015.
Link
25
MAR
Medlemsmøte, sei- og torsketrål
Ålesund, 25. mars 2015
Link
10
APR
Årsmøte, Rogaland Fiskesalslag
10. april 2015
Link
16
APR
Årsmøte, Vest-Norges Fiskesalgslag
16. april 2015
Link
16
APR
Styremøte i Fiskebåt
Bodø, 16. april 2015
Link
21
APR
Seafood Expo
Brussels, 21.-23. april 2015
Link
Se alle arrangement

Årsmøte 2015

Bilde: Berfjord ny Fiskebåt-leiarBerfjord ny Fiskebåt-leiar
Les meir
Bilde: Taler, presentasjoner og vedtakTaler, presentasjoner og vedtak
Les hele saken
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER

INTERNASJONALT

12.12.2014Norge og Grønland enige
05.12.2014Fiskeriavtalen med EU klar
19.11.2014Nærare norsk- ukrainsk samarbeid
03.11.2014Viktig registreringsfrist denne uka
21.10.2014Ny makrellrunde
17.10.2014Pause for sild og kolmule
14.10.2014Kolmule- og sildeforhandlingar
10.10.2014Loddekvote på 120 000 tonn
06.10.2014Norsk-russiske forhandlingar
24.09.2014Besøk frå Island

MILJØ

12.11.2014Drivstoffbruken meir enn halvert
06.11.2014-Oljestandpunktet fast
19.09.2014Ingen lekkasje fra atomubåt
01.09.2014Opprensking i gamle synder
06.06.2014Barentshavet: Fisken har det bra
26.05.2014Ønsker kandidater til miljøpris
20.05.2014Anbefaler fortsatt tildekking
31.03.2014-Kan få store følger for kystsamfunn
31.03.2014Kritisk til ny oljeleting
05.02.2014Nei til oljebasert kaks

FISKERI

02.03.2015Tregt loddefiske
25.02.2015Sjå, ein loddelast!
23.02.2015Kolmulerekord
18.02.2015Loddefisket i Barentshavet i gang
06.02.2015Kolmulefisket i gang
03.02.2015Loddeøkning ved Island
26.01.20155 000 tonn lodde første uka
23.01.2015Full fart ved Island
21.01.2015Leitar etter Islands-lodda
08.01.2015Avslutning ved Flemish Cap