FiskeBåt - RSS FiskeBåt - Twitter FiskeBåt - LinkedIn FiskeBåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
ONSDAG 27. AUGUST  •  FISKEBÅT
Verkty Sidekart Print Font strrelse Font strrelse
17.12.2012
Fiskeripolitisk toppmøte
På Fiskebåt-årsmøtet i februar blir det toppmøte om fiskeri- og næringspolitikk.
Les heile saka

17.12.2012
Brei støtte til omorganisering
Alle fem medlemslaga som har behandla spørsmålet om færre medlemslag i Fiskebåt støttar framlegget om tre.
Les heile saka

17.12.2012
Velkommen!
Fiskebåt har frå i dag ny design på nettsidene. Samstundes lanserer Fiskebåt ein spesialtilpassa versjon for smarttelefonar og lesebrett.
Les heile saka

17.12.2012
Regulering av øyepålfisket
Øyepålbestanden hadde svært sterk rekruttering i 2012, og etter råd fra ICES er det åpnet for fiske fra 1. mars til og med 30. september 2013. Den norske kvoten er foreløpig satt til 100.000 tonn.
Les hele saken

17.12.2012
Reguleringer 2013
Oversikt over reguleringer for 2013 samles på nettsidene til Fiskeri- og kystdepartementet.
Les hele saken

17.12.2012
Norge og Grønland enige
Kvotenivået fra 2012 blir stort sett videreført, men Norges kvote for pelagisk uer økes med 300 tonn. Tilsvarende økes Grønlands torskekvote med 300 tonn.
Les hele saken

12.12.2012
Uer-regulering klar
Fiskeri- og kystdepartementet har vedtatt regulering av fisket etter uer i internasjonalt farvatn neste år.
Les heile saka

12.12.2012
Kjøper seg opp på Shetland
Norway Pelagic har økt sin eierandel i Shetland Catch fra 25 til 50 prosent. Dette skjer gjennom en emisjon på 3 millioner pund, skriver selskapet i en børsmelding.
Les hele saken

11.12.2012
Nye minstepriser for torsk
Etter lange og svært krevende prisdrøftinger har Norges Råfisklag og fiskeindustrien blitt enige om nye minstepriser for kommende sesong, heter det i en felles pressemelding fra partene.
Les hele saken

10.12.2012
Ber om meir havforsking
Aalesunds Rederiforening med styreleiar Petter Geir Smådal (bildet) i spissen ber regjeringa satse meir på ressursforsking. På årsmøtet blei Smådal og dei andre i styret attvalde.
Les heile saka

10.12.2012
Torskeeksporten økte
I november ble det eksportert 16 prosent mer torskefisk enn i samme måned i fjor, viser tall fra Norges sjømatråd.
Les hele saken

10.12.2012
Omlegging av fiskebat.no
I løpet av denne veka går Fiskebåt over til ny layout på nettsidene. I overgangsfasen vil menypunkta i venstremargen bli borte på dagens nettsider, men kjem tilbake i ny drakt om få dagar.
Les heile saka

08.12.2012
Spør om havforsking
Stortingsrepresentant Oskar J. Grimstad (bildet) frå Framstegspartiet har levert eit skriftleg spørsmål til fiskeri- og kystministeren om havforsking.
Les heile saka

07.12.2012
-Moderat fiskepress viktigast
-Moderat fiskepress er ei viktigare årsak enn høg temperatur til den rekordstore torskebestanden i Barentshavet. sa havforskar Harald Gjøsæter (bildet) ved HI i eit foredrag på årsmøtet i Aalesunds Rederiforening i dag.
Les heile saka

07.12.2012
-Undervurdert makrellbestand
Beregningsmodellen for makrell gir usikre bestandsanslag og undervurderer trolig størrelsen på makrellbestanden i Norskehavet, skriver Havforskningsinstituttet (HI) på sine nettsider. Forsker Leif Nøttestad understreket det samme i et foredrag på årsmøtet i Aalesunds Rederiforening.
Les hele saken

07.12.2012
-Gamaldagse metodar
-Eg vil påstå at vi framleis i alt for stor grad slit med gamaldagse metodar og modellar for både utrekning og forvalting av fiskebestandane. Det sa styreleiar Petter Geir Smådal i Aalesunds Rederiforening i sin opningstale til generalforsamlinga i Ålesund i formiddag.
Les heile saka

07.12.2012
Krever større makrellkvote
Også årsmøtet i VestNorges Rederiforening krever en høyere makrellkvote neste år enn det Det internasjonale havforskningsrådet ICES har foreslått. På årsmøtet ble styreleder Per William Lie (bildet) og resten av styret gjenvalgt.
Les hele saken

07.12.2012
Ingen avtale med EU før neste år
Norge og EU har avsluttet forhandlingene for i år om en fiskeriavtale for neste år, uten å komme i mål. Partene møtes igjen i januar.
Les hele saken

06.12.2012
Tre gonger så mykje makrell som i 2007
Målingar viser at mengda av makrell i Nordaustatlanteren i år er tre gonger så stor som i 2007, men det internasjonale havforskingsrådet ICES godtar ikkje målingane blant anna fordi dei så langt ikkje er godt nok kvalitetssikra.
Les heile saka

06.12.2012
-Vanskeleg å forstå
I opningstalen til årsmøtet i VestNorges Rederiforening i Bergen i dag sa styreleiar Per William Lie (bildet) at fiskarane ikkje kan forstå at Havforskingsinstituttet støttar rådet frå ICES om lågare makrellkvotar neste år.
Les heile saka

05.12.2012
Vil ha mer forskning på sild, torsk og makrell
Fiskebåt mener at Havforskningsinstituttet og fiskerinæringen står overfor store utfordringer i de viktige økosystemene, både i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Les hele saken

05.12.2012
Stort vindkraftprosjekt skrinlegges
Bare tre år etter at Vestavind Offshore fikk konsesjon til å bygge ut landets første vindmøllepark, gir eierne opp satsingen.
Les hele saken

05.12.2012
Eksportøkning i november
Norge eksporterte sjømat for 5,6 milliarder i november. Dette er en økning på 479 millioner kroner eller ni prosent sammenlignet med november i fjor. Hittil i år er det eksportert sjømat for 47,3 milliarder kroner som er en nedgang på 1,5 milliarder kroner eller tre prosent, i følge tall fra Norges sjømatråd.
Les hele saken

04.12.2012
-Milliardverdier i spill
Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond arrangerer i dag Pelagisk samling i Ålesund. Ei rekkje aktuelle emne for den pelagiske flåten og landindustrien står på dagsordenen.
Les hele saken

04.12.2012
Torskeauke for trål og line
Fiskeri- og kystdepartementet har auka torskekvotane for torsketrålarane og konvensjonelle havfiskefarty. For trålarane er auken på seks tonn per kvotefaktor og for line to tonn per kvotefaktor.

04.12.2012
-Fisk viktig for matsikkerhet
Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (bildet) framhever Norges kunnskap om sjømat som viktig for verdens matsikkerhet.
Les hele saken

03.12.2012
-Makrellkvote på årets nivå
På årsmøtet i Tromsø vedtok Nord-Norges Rederiforening uttalelser om blant annet fiskeripolitikken og kvotesituasjonen for makrell, torsk og norsk vårgytende sild. Styreleder Geir Lundberg (bildet) og resten av styret ble gjenvalgt.
Les hele saken

03.12.2012
Store konsekvenser i sju av 15 områder
I sju av femten foreslåtte områder vil vindanlegg på havet få meget store konsekvenser for fiskeriene, viser en utredning fra Fiskeridirektoratet.
Les hele saken

03.12.2012
Vil ha mer markedsføring av norsk fisk
Sogn og Fjordane Rederiforening mener at norske myndigheter i likhet med under forrige finanskrise bør bevilge ekstraordinære markedsføringsmidler til å promotere norsk fisk. Dette går fram av et vedtak på årsmøtet i Loen lørdag.
Les hele saken

03.12.2012
Avsluttende runde med EU
Denne uka avsluttes forhandlingene mellom EU og Norge om en fiskeriavtale for 2013. Det er forhandlinger om fordelingen og kvoter for nordsjøsild, sei, torsk og blåkveite i Nordsjøen som skal avklares. I tillegg blir konflikten om makrellforvaltningen mellom Norge og EU på den ene siden og Island og Færøyene et tema.
Les hele saken

29.11.2012
-Island/Færøyene bak betydelige inntektstap
-I år har fiskere fra EU og Norge blitt påført betydelig inntektstap. Dette skyldes i stor grad de store kvotene som Færøyene og Island heilt urettmessig har bevilget seg. Disse store kvantumene med billig fisk har skapt usikkerhet hos kjøperne og vært en forstyrrende faktor i markedet, sa styreleder Geir Lundberg (bildet) i sin åpningstale til årsmøtet i Nord-Norges Rederiforening.
Les hele saken

29.11.2012
-Rettssikkerheten til fiskerne utfordres på ny
Lederne i tre av medlemslagene i Fiskebåt reagerer på at påtalemyndighetene har anket den klare dommen i Hardhaus-saken. De mener at anken på ny utfordrer rettssikkerheten til fiskerne.
Les hele saken

28.11.2012
Flott reportasje om sjøfrosne filetar
Magasinet Fry Monthly har i siste utgåve ein flott reportasje om Norges-besøket til dei ti finalistane i den store Fish&Chip Awards i Storbritannia. Neste år vinn ein av dei finalen i London.
Les artikkelen

26.11.2012
Nye rapporteringsregler i RØS
Rapporteringsreglene ved fiske i Russlands økonomiske sone (RØS) er justert.
Les hele saken

26.11.2012
Vil lovfeste rettssikkerhet i forvaltningen
-Et problem er at forvaltningen er gitt vide fullmakter til å fortolke, forfølge og reelt sett straffe etter særlige hjemler som ikke gir den enkelte eller næringsdrivende det samme prosessuelle og innholdsmessige vern mot vilkårlighet eller urimelighet som ellers er tilfelle når det offentlige griper inn i borgernes privatsfære. Trenden er internasjonal, skriver Høyres stortingsrepresentant Michael Tetzschner (bildet) i DN.
Les hele innlegget

23.11.2012
Ikke boring i Lofoten/Vesterålen nå
Olje-og energiminister Ola Borten Moe understreker at han ikke vil anbefale åpning av nytt areal i det nordøstlige Norskehavet nå. Men Lofoten/Vesterålen fredes ikke for alltid.
Les hele saken

22.11.2012
Sildekalkulator gir femårstrend
Med sildekalkulatoren frå Havforskingsinstituttet kan fiskarar og andre interesserte enkelt rekne seg fram til sildefangstane dei komande fem åra. Kalkulatoren er no oppdatert med årets bestandsutrekning, skriv instituttet på sine heimesider.
Les heile saka

21.11.2012
Norske rekebestander i god stand
En internasjonal ekspertgruppe slår fast at rekebestandene ved Norge er i god forfatning, mens det er dystre tilstander lenger vest i Atlanterhavet. Det skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider.
Les hele saken

21.11.2012
Unikt sildetokt
For første gang skal fartøy fra referanseflåten delta på et akustisk tokt i regi av Havforskningsinstituttet. På tre dager skal de fire referansefartøyene dekke hele den voksne delen av sildebestanden.
Les hele saken

19.11.2012
Nye "Eros" døypt
Ringnotfartyet nye "Eros" blei døypt i Fosnavåg på Sunnmøre laurdag. Fartyet, som er 77,7 meter langt og 16,6 meter breitt, er eit fleirbruksfarty, spesielt utrusta for å kunne ta på seg oppdrag innanfor havforsking.
Les heile saka

19.11.2012
Fiskeriforhandlingar med EU
Første runde av dei årvisse fiskeriforhandlingane med EU startar i Bryssel (bildet) denne veka. I tillegg til avtalen for neste år kan spørsmålet om auka tilgang til EU-sona i fisket etter Nordsjøsild i år kome opp. Det same gjeld spørsmålet om ein avtale om kvotefleksibilitet for Nordsjøsild. Andre runde av forhandlingane er i Noreg frå 3. til 7. desember.

19.11.2012
Innspurt i nvg-sildefisket
Sist veke tok ringnotflåten 30 000 tonn norsk vårgytande sild av ein totalfangst på 47 200 tonn. Snittprisen var kr 6,44. Det står no igjen
54 000 tonn av den norske totalkvoten på
497 0000 tonn. Snittprisen til no i år har vore kr 6,11 mot kr 4,88 i fjor.
Les meir

16.11.2012
Heva kvotetak i line frå i dag
I statsråd i dag blei det bestemt at konvensjonelle havfiskefartøy kan ha fem kvotar på torsk og hyse per farty, mot tre no. Samstundes blir reglane endra, slik at eit reiarlag no kan ha 15% av gruppekvoten, mot 10% fram til i dag. Endringane blir gjort for at lineflåten skal få høve til å betre lønsemda.
Les hele saken

16.11.2012
Volstad-saka for Høgsterett i mars
Høgsterett har fastsett tidspunkt for ankebehandling av Volstad-saka, som kjem opp 12.-14. mars neste år. Saka handlar om staten hadde rett til å omgjere tidsuavgrensa strukturkvotar til tidsavgrensa for trålaren Volstad, med tilbakeverkande kraft.
Les hele saken

15.11.2012
Japansk pressebesøk
Journalist Koichiro Yoshino frå det japanske mediehuset Nikkei Inc. besøkte i dag Fiskebåt. Yoshino er på reportasjetur her i landet for å lage stoff om norsk fiskerinæring. Japan er den sjette største marknaden for norsk sjømat.
Les hele saken

14.11.2012
Vil ha borekakset på land
I høringsuttalelser om utbygging og drift av oljefeltene Dagny, Eirin og Ivar Aasen krever Fiskebåt at borekakset blir fraktet til lands og ikke sluppet ut i havet. Fiskebåt roser at dette skjer på Eirin, men etter Statoils plan ikke på de to andre feltene.
Les hele saken

14.11.2012
Makrellmøte i Frankrike
Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen møter fredag i denne veka sin franske kollega, Frédéric Cuvillier i Boulogne-sur-Mer (bildet) i Frankrike. På dagsordenen står mellom anna makrellforhandlingane, den bilaterale fiskeriavtalen mellom Noreg og EU, og EUs nye fiskeripolitikk.

13.11.2012
Auka kvotetak i line
Saka om utvida kvotetak for lineflåten kjem til å passere statsråd fredag. Dette opplyste fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (bildet) under eit besøk i Ålesund i dag. Kvotetaket blir auka frå tre til fem, noko Fiskebåt i lengre tid har arbeidd for. – Vi ønskjer å legge opp til auka lønsemd, seier Berg-Hansen til Sunnmørsposten.

13.11.2012
Ønsker felles øyepål-strategi
Fiskebåt oppfordrer Fiskeri- og kystdepartementet til å arbeide for at Norge og EU under årets kvoteforhandlinger blir enige om en felles forvaltningsstrategi for øyepål. Det internasjonale havforskningsrådet ICES har nylig slått fast at tre aktuelle strategier under visse forutsetninger er bærekraftige.
Les hele saken

12.11.2012
Beste sildeveka til no i haust
Sist veke blei det fiska 47 000 tonn nvg-sild til ein snittpris på kr 6,65. Det står no igjen å fiske
99 000 tonn av den norske totalkvoten på vel 497 000 tonn.
Les meir

09.11.2012
Etablerer miljødirektorat
Regjeringen har vedtatt å slå sammen Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) til én etat, kalt Miljødirektoratet, med virkning fra 1. juli 2013.
Les hele saken

09.11.2012
Endring i trålkvotene
Fiskeridirektøren har bestemt at torskekvotene til torsketrålerne skal økes med 7 tonn pr kvotefaktor. Fiskeridirektøren har også vedtatt å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei med 20 %.


09.11.2012
Oppdaterte tariffavtalar
Nettversjonen av dei nye tarifftavtalane for havfiskeflåten er no på plass. Fiskebåt har tariffavtalar med Norsk Sjømannsforbund, Det norske Maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.
Tariffavtalane

08.11.2012
Riksaviser kommenterer leveringsplikta
Fleire av riksavisene har dei siste dagane hatt kommentar- eller leiarartiklar om leveringsplikta innanfor torsketrålsektoren. Det gjeld VG, Dagbladet og Dagens Næringsliv.
Les hele saken

08.11.2012
Omorganisert departement
Fiskeri- og kystdepartementet har endret den interne organiseringen. Ambisjonen er at ny organisasjon skal sette departementet best mulig i stand til å levere i samsvar med visjonen om å bli verdens fremste sjømatnasjon.
Les mer

07.11.2012
Klart for reguleringsmøte
Fiskeridirektoratet avviklar Reguleringsmøtet i Bergen 8. og 9. november. Fiskeridirektør Liv Holmefjord (bildet) inviterer til møtet for å få innspel til korleis fisket skal regulerast neste år og for å orientere om direktoratets forslag.
Les hele saken

07.11.2012
-En havnasjon av format
For første gang er det laget en bred og overordnet strategi for prioriteringene av forskning og utvikling på det marine området fremover. Strategien ”Norge – En havnasjon av format” ble i dag overrakt fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.
Les hele saken

07.11.2012
-Veldig fornøgd
-Vi er veldig fornøgde med dommen i Nordhordland tingrett, seier dagleg leiar Inge Møgster i Hardhaus AS. Hardhaus (bildet) og skipperen blei i retten samrøystes frifunne for tiltalen om ein ulovleg torskefangst på 650 kilo i ein loddefangst på 500 tonn.
Les hele saken

07.11.2012
Smaragd berga lasteskip
Ringnotfartyet Smaragd frå Herøy berga i går kveld lasteskipet Scan Trans, som var i store vanskar på Trøndelagskysten. Det 52 meter lange skipet fekk motorhavari i Bjugnfjorden, då Smaragd blei spurt om hjelp. Smaragd låg på Ørlandet og venta på å få losse ein sildelast på 750 tonn.
Les hele saken

07.11.2012
Pelagisk samling i Ålesund
Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond inviterer til Pelagisk samling i Ålesund 4. desember. Det kjem foredragshaldarar frå fleire delar av næringa, blant dei Fiskebåt-direktør Audun Maråk og nestleiar i Fiskarlaget, Jonny Berfjord. I tillegg vil forskarar legge fram resultat og status i pelagiske forskingsprosjekt.
Program

06.11.2012
Ny runde om sild og kolmule
Forhandlingane om fordelinga av kvotane på nvg-sild og kolmule held fram i London 14. desember. Den første forhandlingsrunden i oktober blei avslutta utan resultat. Ein hovudgrunn var eit færøysk krav om ein større del av kvoten på norsk norskgytande sild- eit krav dei andre partane avviste.


06.11.2012
Hardhaus blankt frifunnet
Både rederiet og skipper er i Nordhordland tingrett blankt frifunnet i Hardhaus-saken. Tiltalen gjaldt påstått ulovlig fangst av torsk under loddefiske i Barentshavet i februar 2010. Bakgrunnen var et inndragingsforelegg på 1,365 millioner kroner og et forelegg på 40 000 kr til skipperen for 630 kilo torsk i en fangst på 500.000 kilo med lodde.
Les hele saken

06.11.2012
Midler til sikkerhet og rekruttering
Norges Sildesalgslags Hjelpefond yter tilskudd til sikkerhetstiltak for fiskere samt rekruttering til fiskerifaget. Både fiskere og andre foretak kan søke. Søknadsfristen i år er 1. desember.
Les mer

06.11.2012
Vil stramme inn leveringsplikten
-Jeg er opptatt av å sikre arbeidsplassene langs kysten,og at ordningen med leveringsvilkår skal fungere etter sin hensikt. Jeg sender nå på høring flere forslag til endringer som skal sikre at mer fisk landes der den opprinnelig var ment å landes, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.
Les hele saken

05.11.2012
Seikvote på 140 000 tonn
Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett totalkvoten for fiske av nordaustarktisk sei til 140 000 tonn i 2013. Dette er ein nedgang på 24 000 tonn (14,6 %) frå 2012.
Kvoten er 24 000 tonn lågare enn kvoterådet frå ICES.
Les hele saken

05.11.2012
God sildeuke
Sist uke ble det fisket nesten 37 000 tonn nvg-sild. Hovedfisket har foregått nordvest av Lofotodden, og silda ute i havet har generelt vært stor, skriver sildelaget.no. Gjennomsnittsprisen for den store silda var kr 6,91 sist uke
les mer

05.11.2012
Klippfisk-rekord i oktober
Portugiserne skal ha klippfisk til jul. Det ga rekordvolum i klippfisk-eksporten i oktober.
Les hele saken

05.11.2012
Stabil oktober-eksport
Norge eksporterte sjømat for 5,5 milliarder i oktober. Dette er på samme nivå som oktober i fjor. Hittil i år er det eksportert sjømat for 41,7 milliarder kroner som er en nedgang på 1,9 milliarder kroner eller fire prosent, i følge tall fra Norges sjømatråd.
Les hele saken

02.11.2012
Frifinnelse i Hekktind-saken
Lofoten tingrett har i dag avsagt dom i Hekktind-saken. Nordland Havfiske AS, et datterselskap av Aker Seafoods, er frikjent for påstand om dumping fra "Hekktind". Saken gjelder påstander om dumping fra fartøyet "Hekktind" sommeren 2010. Det var rederiet selv som ba politiet om å etterforske påstandene om dumping.
Les hele saken

01.11.2012
Gjennomsnittlig driftsmargin på 22%
Fiskeflåten hadde ifjor en gjennomsnittlig driftsmargin på 22%. Dermed ble fjoråret et nytt rekordår, viser Fiskeridirektoratets lønnsomhets-undersøkelse. Aller best ut kom ringnotfartøyene med en driftsmargin på 35% i gjennomsnitt.
Les mer

01.11.2012
Populær nordmann i Japan
Med sitt høye fettinnhold og saftige kjøtt er den norske høstfangede makrellen en etterspurt og populær nordmann i Japan. Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg Hansen hadde i dag møte med representanter fra en av Japans største bransjeorganisasjoner innen sjømat, med makrell som hovedtema.
Les hele saken

01.11.2012
Statoil får likevel bore under tobis-gyting
Statoil får likevel bore på Stjerne-feltet i Nordsjøen i tobisens gyteperiode. -Svært uheldig, sier avdelingsleder Harald Østensjø i Fiskebåt.
Les hele saken

01.11.2012
5 000 tonn øyepål fra EU
Etter det Fiskebåt erfarer vil Norge få overført
5 000 tonn øyepål fra EU i 2012. Fisket blir åpnet 7. november i EU-sonen. Fiskebåt ber om at fartøy som ikke skal delta i øyepålfisket i EU-sonen i år sier fra om det snarest.01.11.2012
Ber om uermøte
Fiskebåt konstaterer at den positive kvoteanbefalingen for snabeluer i 2013 i første rekke vil komme andre lands fiskere til gode, og i liten grad norske fiskere. Norge vil også på bakgrunn av årets forhandlingsresultat stå dårligere rustet i framtidige forhandlinger om fordelingen av bestanden av snabeluer.
Les hele saken

01.11.2012
Aker Seafoods:-God drift, dårligere priser
Aker Seafoods oppnådde et driftsresultat på 36 millioner kroner i tredje kvartal 2012, en nedgang på 3 millioner kroner i forhold til tredje kvartal i 2011. Kvartalets driftsresultat før avskrivning og amortisering (EBITDA) var på 29 millioner kroner mot 59 millioner kroner i samme periode 2011.
Les hele saken

31.10.2012
Spennande torskemøte i Tromsø
Sjømatrådet inviterer til torskekonferanse i Tromsø 15. november med mange spennande emne. Blant anna skal forskar Bjarte Bogstad ved Havforskingsinstituttet halde foredrag om bestandsutvikling og kvotar frå 2014 og framover. Konferansen skal handle om tilførsel, marknad og konkurranseutfordringar.
Program og påmelding her

30.10.2012
Vil kjøpe loddekvote frå Russland
Norges Sildelagslag ønskjer å kjøpe loddekvote frå Russland, og fordele eit eventuelt kvantum mellom fartygrupper og enkeltfarty etter same nøkkel som den ordinære norske loddekvoten i 2013.
Les hele saken

30.10.2012
Sjømatframstøt i Japan
Statsminister Jens Stoltenberg (bildet) og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen besøkjer Japan frå 1. til 3. november, saman med ein norsk næringslivsdelegasjon. Fiskerinæringa er sterkt representert i delegasjonen.

29.10.2012
Russiske fiskeriinspektører kan ha våpen
Russiske fiskeriinspektører får nå anledning til å bære med seg våpen og tåregass. Det er statsminister Dmitrij Medvedev (bildet) som gir russiske fiskeriinspektører rett til å bære våpen, og som skisserer hvilke våpen som kan brukes, skriver sildelaget.no
Les mer

29.10.2012
Volstadsaka til Høgsterett
Ankeutvalet i Høgsterett har godkjent Volstad-saka for behandling i landets øvste domstol. Saka handlar om staten hadde rett til å omgjere tidsuavgrensa strukturkvotar til tidsavgrensa for trålaren Volstad, med tilbakeverkande kraft. Staten anka etter at både tingretten og lagmannsretten kom til at staten handla i strid med Grunnlova.

29.10.2012
Ny trålteknologi kan begrense fangsten
Under tråling kan fangsten bli større enn ønsket. Derfor er det behov for systemer som kan begrense mengden fisk i trålen. Flere systemer er under utvikling, men enkle og rimelige innretninger kan også gjøre nytten, skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider.
Les hele saken

29.10.2012
Snittpris på kr. 6,85 for silda
Sist veke blei det fiska rundt 17.000 tonn norsk vårgytande sild til ein snittpris på kr. 6,85. Det står no att rundt 180.000 tonn av kvoten på vel 497.000 tonn nvg-sild. Dårleg ver hindra både silde- og makrellfisket fleire dagar i veka som gjekk.
Les meir hos Sildelaget

29.10.2012
Fiskemel-fusjon
Styrene i TripleNine Amba og Koppernæs AS (Vedde) har anbefalt å fusjonere sine fiskemel-virksomheter. Den nye virksomheten vil ha fabrikker i Norge, Danmark og Chile og omfatte 50 % av det norske selskapet Norsildmel.
Les hele saken

26.10.2012
Mannskapet på "Kamaro" berga
Mannskapet på 14 på linefartyet "Kamaro" frå Selje er no berga. Etter motorhavari tidlegare i veka frykta kystvaka at slepet skulle ryke og mannskapet blei evakuert i ettermiddag.
Les hele saken

26.10.2012
20.000 tonn øyepål i år
Fiskeri- og kystdepartementet har bestemt at det kan fiskes 20.000 tonn øyepål av norske fartøyer i år. Det innternasjonale havforsknings-rådet ICES kom nylig med anbefaling på en stor øyepålkvote neste år, og åpnet samtidig for et fiske nå sent på året i 2012.
Les hele saken

26.10.2012
Dramatisk for "Kamaro"
Det er no ein redningsaksjon i gang utanfor Finnmark for å evakuere mannskapet frå linefartyet «Kamaro», som har vore under slep inn mot fastlandet i to døgn, melder Hovudredningssentralen.
Les hele saken

26.10.2012
Underskot for Norway Pelagic
Norway Pelagic hadde eit underskot på 42 millionar kroner før skatt i tredje kvartal, mot eit overskott på 19 millionar i same kvartal i fjor. I kvartalsrapporten forklarer selskapet resultatet med dårlegare råstofftilgang og eit betydeleg prisfall på makrell som blei kjøpt inn i fjor haust og vinter.
Les kvartalsrapporten

26.10.2012
Gull til "Havets sølv"
Dokumentaren "Havets sølv" blei kåra til beste norske kortdokumentar under Bergen internasjonale filmfestival, den største film-festivalen i landet. Are Pilskog (bildet) i Blåst Film, som laga dokumentaren, fekk også filmwebs talentpris.
Les hele saken

25.10.2012
Innspill til losutvalget
Fiskebåt har i samarbeid med Norges Fiskarlag kommet med sine innspill til utvalget som skal foreta en helhetlig gjennomgang av lostjenesten. I brevet til utvalget skriver Fiskebåt og Fiskarlaget blant annet at ordningen med farledsbevis er vanskelig tilgjengelig og svært byråkratisk.
Les hele saken

25.10.2012
-Vindmøller til havs for dyrt
Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) mener det vil bli for dyrt å bygge ut vindmøller til havs. Borten Moe (bildet) vil ifølge NTB heller bygge ut flere store vassdrag.
Les mer

24.10.2012
Resultatlaust makrellmøte
Også møtet i London denne veka om makrellforvalting og kvotar blei resultatlaust.
Les hele saken

24.10.2012
Fiskebåthistoria til Riksarkivet
I desse dagar blir store delar av papirarkivet til Fiskebåt sendt til Riksarkivet. Det dreier seg blant anna om styreprotokollar, andre referat og korrespondanse med styresmaktene. -No sikrar vi oss at eit omfattande materiale om ei sentral kystnæring gjennom tidene blir tatt godt vare på og etterkvart gjort tilgjengeleg for interesserte, seier informasjonsleiar Oddbjørn Skarbøvik i Fiskebåt.

24.10.2012
Tiltalt for 630 kilo torsk
Saka om påstått ulovlig fangst av torsk under loddefiske i februar 2010 fra Hardhaus er nå for retten i Nordhordland tingrett. Advokat Dag Steinfeld forsvarer Hardhaus i saken, som det er satt av tre dager til. I dag vitnet Fiskebåt-direktør Audun Maråk i retten.
Les om bakgrunnen her

24.10.2012
Roaldsnes på nordisk konferanse
Styreleiar Tore Roaldsnes i Fiskebåt heldt i dag foredrag på den nordiske konferansen Fiskeripolitikk i bevegelse i Tromsø. Emnet var blant anna korleis næringa ser på økosystembasert forvalting.
Les hele saken

23.10.2012
Hyseøkning nord for 62-graden
Fiskeridirektøren øker kvotene for konvensjonelle havfiskefartøy i fisket etter hyse nord for 62-graden med 12,6 %. Fiskeridirektoratet minner om at fisket på maksimalkvotene kan stoppes på kort varsel.


23.10.2012
Oktober: Mest makrell i EU-sonen
De to innleide fiskefartøyene ”Brennholm” og ”Christina E” har kartlagt makrellbestanden i årets siste kvartal. Forskerne mener det er for tidlig å si noe om total mengde som står i de ulike områdene, men foreløpige resultater tyder på at hoveddelen av makrell står i EU-sonen på denne tiden av året.
Les mer

23.10.2012
NRK beklager
-NRK beklager at Fiskebåtredernes Forbund opplever andakten som trakasserende. NRKs hensikt var ikke å gå til angrep på norsk trålnæring, skriver redaksjonssjef Henning Olstad i NRK i et svar på Fiskebåts klage på gårsdagens morgenandakt i NRK.
Les hele saken

22.10.2012
Usant om trålerne i Andakten i NRK
I Andakten i NRK i dag kom kapellan Ann Christin Elvemo med flere usanne påstander om den norske trålerflåten. Fiskebåtredernes Forbund ber nå om at NRK beklager usannhetene og trakasseringen av trålernæringen.
Les hele saken

22.10.2012
Beste sildeveka i haust
Sist veke fiska norske farty 27.700 tonn norsk vårgytande sild, noko som resulterte i den beste veka så langt i haust. Silda er tatt over store område, til ein snittpris på kr. 6,81 per kilo for store fangtstar.
Les meir hos Sildelaget

19.10.2012
Pause i sild- og kolmuleforhandlinger
Norge, EU, Færøyene, Russland og Island har forhandlet om forvaltning av kolmule og norsk vårgytende sild for 2013 i London denne uken. Partene har nå tatt en pause i forhandlingene og er enig om å fortsette drøftelsene senere i høst. En hovedutfordring under forhandlingene er et færøysk krav om en høyere andel av totalkvoten for norsk vårgytende sild. De øvrige fire partene har avvist kravet.

 
KalenderKALENDER
28
AUG
Styremøte, Fiskebåt Nord
Tromsø, 28. august
Link
29
AUG
Medlemsmøte, Fiskebåt Vest
Ålesund, 29. august
Link
03
SEP
Styremøte i Fiskebåt
Ålesund, 3. september
Link
04
SEP
Pelagisk dag
Bergen, 4. september 2014
Link
30
SEP
Pelagiske kvoteråd
London, 30. september 2014
Link
03
OKT
Kvoteråd, lodde i Barentshavet
London, 3. oktober 2014
Link
08
OKT
Statsbudsjettet for 2015
Oslo, 8. oktober 2014
Link
22
OKT
Styremøte i Fiskebåt
Tromsø, 22. oktober
Link
Se alle arrangement
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER

INTERNASJONALT

05.08.2014Spenning om kvoteråd
23.04.2014-Krevjande pelagiske forhandlingar
24.03.2014Ber om Smutthull-initiativ
20.03.2014Norge presser på for avtaler
10.03.2014EU og Norge forhandler
07.03.2014Dansk ros til Norge
21.02.2014Nye forhandlingsrunder
28.01.2014Dansk frustrasjon
24.01.2014Makrellforhandlingane held fram
20.01.2014Nytt makrellmøte onsdag

MILJØ

06.06.2014Barentshavet: Fisken har det bra
26.05.2014Ønsker kandidater til miljøpris
20.05.2014Anbefaler fortsatt tildekking
31.03.2014-Kan få store følger for kystsamfunn
31.03.2014Kritisk til ny oljeleting
05.02.2014Nei til oljebasert kaks
14.01.2014Døgnvakt på korallrevet
19.09.2013Ingen overgangsordning for freon
16.07.2013Store verneområde i Antarktis?
18.06.2013Skarp kritikk av fiskerikyndige

FISKERI

10.07.2014Loddefisket i gang
07.07.2014Bra loddeinteresse
26.05.2014Klart for matjes
19.05.2014Østanger med rekord
09.05.2014Ser mye tobis
31.03.2014Full fart i kolmulefisket
24.03.2014Loddefisket over
20.03.2014Norge presser på for avtaler
17.03.2014Ny, bra kolmuleuke
13.03.2014-Viktig å prioritere internasjonalt