Fiskebåt - RSS Fiskebåt - Twitter Fiskebåt - LinkedIn Fiskebåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
TIRSDAG 24. OKTOBER  •  FISKEBÅT
Mobil Sidekart Print Font størrelse Font størrelse
Img L

-Smutthullavtalen fungerer ikkje

Byteavtalen mellom Norge og Island gjennom Smutthullavtalen er i klar favør av Island. I gjennomsnitt er verdien av det islandske fisket det dobbelte av kva Norge sit igjen med. Det skriv Fiskebåt i eit brev til Nærings- og fiskeridepartementet.
Fiskebåt har ved fleire høve dei siste åra tatt opp dette med norske styresmakter, og bedt om at avtalen blir sagt opp eller reforhandla. Norske styresmakter har likevel ikkje gjort noko med det, og viser til at det bygger på ei samla vurdering. Dette er Fiskebåt ueinige i, og oppmodar igjen Nærings- og fiskeridepartementet igjen til å ta initiativ til å seie opp eller reforhandle avtalen.

Tosidig avtale
Avtalen som no gjeld er frå 15. mai 1999 og regulerer enkelte samarbeidsforhold mellom Norge, Island og Russland – den såkalla Smutthullavtalen. I tillegg er det ein tosidig avtale mellom Norge og Island frå same dato som regulerer byte av fisk mellom Island og Norge.

Etter denne avtalen kan Island fiske 8 121 tonn nordaust-arktisk torsk i delar av norsk økonomisk sone i 2017. I tillegg kjem ei bifangstkvote av andre artar på 30 prosent. Som kompensasjon for dette fisket, kan norske fiskarar fiske botnfisk og lodde i islandsk økonomisk sone. For sesongen 2016/2017 er Norge tildelt ei loddekvote på 31 165 tonn.

Utfordringar
I brevet til Nærings- og fiskeridepartementet blir det også vist til at islandske styresmakter har sett verk fleire reguleringar som har gjort det vanskeleg for norske fiskebåtar å fiske i islandsk økonomiske sone. Dette har ført til dårleg lønsemd, og har vore med å auke ubalansen i byteforholdet ytterlegare, heiter det i brevet.

Fiskebåt meiner at avtalen med Island ikkje styrkar forvaltninga i Barentshavet. Fiskebåt viser også til at Island også på andre forvaltningsområde, som til dømes makrell, tar posisjonar som ikkje er forankra i vitskaplege data. Fiskebåt ser difor ingen grunn til at Island skal få nokon spesialbehandling i Barentshavet, samanlikna med andre nasjonar.

Under finn du ei lenke til brevet.
 

NYHETER

Skal kartlegge marint avfall

En omfattende spørreundersøkelse skal kartlegge omfanget av marint avfall. Både norske og russiske fiskere blir invitert med for å gi sin mening.Les hele saken
NYHETER

ICES trekker kvoteråd

Det internasjonale havforskingsinstituttet ICES trekker tilbake kvoterådet for NVG-sild for 2018.Les hele saken
NYHETER

Høstværet demper fisket

Høstværet har lagt en demper på makrellfisket. Sist uke ble det landet beskjedne 20 900 tonn.Les hele saken
NYHETER

Sildeforhandlinger i London

Denne uken pågår det internasjonale forhandlinger om neste års kvoter for kolmule og norsk vårgytende sild. Forhandlingene foregår i London.
Les hele saken
NYHETER

Norsk-russisk kvoteavtale

Norge og Russland har blitt enige om kvoter på torsk, hyse, lodde, blåkveite og snabeluer, samt forbedrede vilkår for gjennomføring av fiskeriforskningstokt i hverandres soner. Avtalen ble signert i Kazan, Russland, 12. oktober.Les hele saken
NYHETER

Ingen store endringer i budsjettet

Statsbudsjettet for 2018 avdekker ingen store endringer for fiskeflåten. – Vi er positive til hovedlinjene som sikrer stabil kronekurs og rente, sier adm.dir. Audun Maråk.Les hele saken
 
KalenderKALENDER
26
OKT
Medlemsmøte snøkrabbe
Tromsø, 26. oktober.
Link
27
OKT
Styremøte i Fiskebåt
Oslo, 27. oktober
Link
01
NOV
Landsmøte i Norges Fiskarlag
Trondheim 1. -2. november
Link
23
NOV
Årsmøte i Fiskebåt Nord
Tromsø 23. - 24. november
Link
01
DES
Årsmøte i Fiskebåt Vest
Link
05
DES
Årsmøte Fiskebåt Sør
Link
07
DES
Klimarin - Trondheim
Link
10
JAN
Ombordfryst 2018
10. januar i Ålesund
Link
Se alle arrangement
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR

FORSKNING

24.01.2017Åtte millioner til utvikling av ny redsk...
17.01.2017Varmere hav gir økt vekst i Barentshavet...
24.10.2016Slipper inn i russisk sone
18.10.2016Mye loddeyngel i Barentshavet
14.10.2016Har fått nok niser
13.10.2016Vil leie kystnotfartøy
30.08.2016Stor og fin loddeyngel
19.08.2016-2014-årgangen tegner å være sterk
19.08.2016-Usikkerhet om sild
26.04.2016Eros på tobistokt

MARKED

03.03.2017Verdiøkning i sjømateksporten
04.01.2017Sjømateksport for 91 milliarder
13.10.2016Sandberg til Brasil og Chile
23.09.2016Hyppigere minstepris for torsk
16.09.2016Mer penger til fiskeglade barn
03.06.2016Rekordhøy sjømateksport
01.06.2016Ny minsteprisordning for makrell
19.05.2016Ny representant i Polen/Tyskland
04.05.2016Fortsatt vekst i sjømateksporten
28.04.2016Norsk sjømat-standard for Europa

FISKERI

26.01.2017Litt mindre EU-lodde
23.01.2017Godt sildefiske i helgen
09.12.2016HI-direktøren: - Sanninga har datostempl...
28.11.2016Mindre aktivitet i sildefisket
07.11.2016Sildefisket godt i gang i nord
24.10.2016Stor interesse for nvg-silda
17.10.2016Makrellfisket mot slutten
03.10.2016Årets beste makrelldag
26.09.2016Fullt trykk i makrellfisket
14.09.2016God start på makrellfisket