This is some text inside of a div block.

- De siste årene har den norske fiskeflåten hatt utfordringer med å fiske makrell i egen sone. For å hjelpe på dette anmoder nå Fiskebåt om at det åpnes for fiske innenfor fjordlinjene.


I et brev til Fiskeridirektoratet viser Fiskebåt til at det er et mål at mest mulig makrell fiskes i norsk økonomisk sone.

- Fiskebåt vil derfor understreke viktigheten og nødvendigheten av at norske myndigheter i størst mulig grad tilrettelegger for at dette skal være mulig, herunder benytter det handlingsrom som ligger i regelverket for å regulere utøvelsen av fisket etter makrell på en smidig måte for å legge til rette for et effektivt og rasjonelt fiske, skriver Fiskebåt i brevet.

Fiskebåt viser til høstningsforskriftens § 31 første ledd bokstav g, som setter forbud for fartøy med en faktisk lengde over 28 meter å fiske etter makrell innenfor fjordlinjene fra og med Troms og nordover, samt i et område øst i Ofoten. Forskriften gir Fiskeridirektoratet adgang til i særlige tilfeller å gjøre unntak fra overnevnte forbud i bestemte fiskerier, for bestemte fartøygrupper i bestemte områder for et bestemt tidsrom.

- Vilkårene som stilles for å gjøre unntak fra forbudet mot å fiske innenfor fjordlinjene, er at unntak er nødvendig av hensyn til en praktisk gjennomføring av fisket, og at det er forsvarlig ut fra biologiske og økosystembaserte betraktninger, skriver Fiskebåt.

I brevet blir det vist til at begge vilkårene som stilles for å gi unntak fra forbudet mot å drive fiske etter makrell innenfor fjordlinjene allerede nå må anses oppfylt. Fiskebåt viser til at det ikke foreligger noen biologiske grunner av hensyn til kysttorskvernet å ikke tillate fartøy over 28 meter å fiske etter makrell innenfor fjordlinjene.

Det vises til at konsentrasjoner av makrell fortrenger både torsk, hyse og sei, og faren for innblanding av disse artene er derfor liten. I tillegg vil høsting av makrell innenfor fjordlinjene være positivt for oppbygging av lokale bestander, herunder kysttorsk, da det ikke er tvilsomt at makrell innenfor fjordlinjene beiter på yngel av andre arter, herunder kysttorsk. Fiskebåt kan heller ikke se at dispensasjon fra fjordlinjebegrensningene vil medføre arealkonflikter.

Fiskebåt peker på at en dispensasjon fra forbudet vil være positivt i et klima- og miljømessig perspektiv, da en legger til rette for et mer rasjonelt og effektiv fiske som reduserer forbruket av drivstoff.

Her kan du lese hele brevet fra Fiskebåt.

Nyheter
No items found.