Om Fiskebåt

Fiskeb√•t er ein interesse- og arbeidsgivarorganisasjon for den norske havg√•ande fiskefl√•ten, og representerer majoriteten av dei havg√•ande fiskefart√łya.

Organisasjonen blei stifta i 1946 under namnet Fiskeb√•tredernes Forbund. I 2013 blei namnet endra til Fiskeb√•t. Fiskeb√•t best√•r av tre regionlag, Fiskeb√•t Nord, Fiskeb√•t Vest og Fiskeb√•t S√łr.

Arbeidsområde

Fiskeb√•t arbeider for √• ivareta fiskarane sine interesser innafor fleire omr√•de b√•de nasjonalt og globalt. Praktisk talt alle fiskeslag vi fiskar p√•, blir forvalta saman med andre nasjonar. Vi brukar difor mykje tid p√• f√łlgande omr√•de;

- Avtalar med andre land om reguleringar og fiske i internasjonalt farvatn.
- Nasjonale reguleringar av fisket.
- N√¶rings√łkonomiske saker (skattar og avgifter osv.)
- Rekruttering til yrka innan den havgåande fiskeflåten
- Fornying av fiskeflåten
- Forsking- og utvikling av næringa
- Tarifforhandlingar med arbeidstakarorganisasjonane (Norsk Sj√łmannsforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sj√łoffisersforbund)
- Yte hjelp til medlemmane i enkeltsaker, både næringspolitisk og som arbeidsgivar.
‚Äć

Den havgåande fiskeflåten

Den havg√•ande fiskefl√•ten best√•r av 331 fart√ły (Kilde: Fiskeridirektoratet/2022). Dei viktigaste gruppene er ringnotfart√ły, sei- og torsketr√•larar, garn- og linefart√ły, reketr√•larar og pelagiske tr√•larar. I tillegg utgjer gruppa Stor kyst ein vesentleg del av medlemsmassen i Fiskeb√•t. I Norge er det om lag 10 000 personar som hentar hovudinntekta si fr√• fiske. Av desse arbeider over 4000 i havfiskefl√•ten. Den havg√•ande fiskefl√•ten st√•r for vel 70 prosent av f√łrstehandsverdien av fangstar som norske fiskefart√ły bringer p√• land.

Sjå meir informasjon på vår kampanjeside

Store ringverknader

F√• n√¶ringer har vokse meir enn sj√łmatn√¶ringa dei siste ti-√•ra. Eksporten i 2023 landa p√• 172 milliardar kroner, og det blei eksportert norsk sj√łmat til 153 land. Verdiskapinga i sj√łmatn√¶ringa er mangedobla dei siste √•ra. Det kjem fram i den √•rlege ringverknadsnalysen til FHF, som er utarbeida av Nofima, Norce og Menon.
‚Äć
Verdiskaping og ringvirkninger fra fiskeflåten i 2021 (PDF)

Den havg√•ande fiskefl√•ten skapar verdiar for 32,8 milliardar kroner kvart √•r og s√łrger for sysselsetting av 21 000 √•rsverk. Driftsmarginen i fl√•ten har auka med 5-6 prosent √•rleg p√• starten av 1980-talet til eit gjennomsnitt p√• rundt 20 prosent dei siste √•ra. Det kjem fram i Rapporten fr√• SINTEF- Ocean.


SINTEF-rapport: √ėkonomisk betydning av norsk havg√•ende fiskefl√•te

Kvoteregulert fiske

S√• godt som alle fiskeslag som blir beskatta av den havg√•ande fiskefl√•ten er regulert ved kvotar. I tillegg er fangstkapasiteten styrt gjennom konsesjonssystemet og adgangsreguleringer. Kvotane blir fastsette etter r√•d fr√• havforskarane, og Kystvakta kontrollerer at fisket f√łlgjer gjeldande lovverk

Bli med Kystvakta p√• inspeksjon om bord i eit norsk fiskefart√ły (video).

Kystvakta inspiserer norske fiskefart√ły s√• ofte dei kan.

Du kan lese mer om de forskjellige fiskeartene her

Kvoteregulert fiske

Heilårsdrift

Havfiskeria blir drive heile √•ret, noko som inneber at den havg√•ande fiskefl√•ten spreier aktiviteten utover √•ret, med sikte p√• √• halde fart√łya i drift s√• mange dagar som kvotane gir rom for. Den havg√•ande fiskefl√•ten er ikkje prisgitt korleis fisken vandrar i same grad som kystfl√•ten. Mange fiskeslag vandrar heller ikkje inn til kysten for √• gyte, slik at kystfl√•ten kan fiske den.

Den havg√•ande fiskefl√•ten er dermed garantist for √• sikre den norske foredlingsindustrien stabil og kontinuerleg tilf√łrsel av r√•stoff. Dei fleste av mannskapa i den havg√•ande fiskefl√•ten er busette i distrikts-Norge, og er p√• den m√•ten viktige bidragsytarar til √• sikre busetting og sysselsetting langs heile norskekysten.

H√łgteknologisk fl√•te

Den norske havfiskefl√•ten er blant verdas fremste innan fiskeriteknologi og fart√łyutforming. Denne utviklinga har skjedd i n√¶rt samarbeid mellom reiarlaga, skipskonsulentane, utstyrsleverand√łrane og verftsindustrien. I kraft av si rolle som krevande kunde har reiarane medverka til √• bringe den norske maritime industrien opp i eliteserien. Utan ei vidare fornying og utvikling av den norske fiskefl√•ten, vil norsk maritim industri miste eit av sine viktigaste konkurransefortrinn.

Opererer i mange område

Den havg√•ande fiskefl√•ten fiskar i alle delar av den norske √łkonomiske sonen, i Jan Mayen sonen, rundt Svalbard, i russisk sone, ved Island, Gr√łnland, i EU-sona og F√¶r√łyane si √łkonomiske sone og i √łvrige delar av Nordsj√łen, i tillegg til internasjonale havomr√•de i Norskehavet, midt-Atlanterhavet og det nordvestlege Atlanterhav. Alt fiske er regulert gjennom internasjonale avtalar.

Gjennom sin mobilitet og fangstevne skaffar den havgåande fiskeflåten råstoffverdiar til Norge for milliardverdiar årleg, og legg grunnlaget for fleirdobla verdiskaping gjennom foredling og eksport. Den havgåande fiskeflåten er ryggraden i norsk fiskerinæring, og har evne til å auke Norge si avkastning av fiskeria ytterlegare.