This is some text inside of a div block.

Årsmøtet i Fiskebåt anmoder styret om å iverksette en utredning av alternative organisasjons-tilknytninger for Fiskebåt.

Vedtaket er dermed en videreføring etter vedtakene i de tre regionlagene sist høst.

Hele vedtaket er gjengitt under.


Vedtaket fra årsmøtet

«Årsmøtet viser til Fiskebåts årsmøtevedtak i 2023 vedrørende organisasjonsutvalgets innstilling og Fiskebåts organisasjonstilknytning til Norges Fiskarlag. Organisasjons-utvalget uttalte blant annet: 

«Fiskebåt sitt medlemskap i Norges Fiskarlag bør ikke videreføres dersom enighet om viktige prinsipper ikke sikres gjennom formelle avtaler som sikrer likeverdig innflytelse. Endring av ressursfordeling kan kun vedtas med tilslutning fra samtlige medlemslag.» 
Årsmøtet sluttet seg enstemmig til denne anbefalingen og understreket at Norges Fiskarlags legitimitet som samlende stemme på vegne av norske fiskere er avhengig av at samtlige medlemslag likestilles både i landsstyret og i landsmøtet. Videre at det må gjennomføres vedtektsendringer som sikrer at ingen medlemslag overkjøres i saker av ressursfordelende karakter. Årsmøtet understreket at det kun er gjennom slike endringer at tilliten og samarbeidet i Fiskarlaget kan bestå. 
 
Årsmøtet finner det svært beklagelig at Fiskebåts legitime krav ikke ble innfridd under Norges Fiskarlag sitt Landsmøte høsten 2023. Dette er etter årsmøtets oppfatning svært alvorlig med hensyn til Norges Fiskarlag sin fremtidige posisjon som samlende talerør for norske fiskere og rederier. 
 
Årsmøtet viser til at Fiskebåts regionforeninger behandlet organisasjonssaken på sine årsmøter høsten 2023. Samtlige regionforeninger har anbefalt at det iverksettes en prosess med sikte på å utrede alternative organisasjonstilknytninger for Fiskebåt.
 
Årsmøtet konstaterer at Nord Fiskarlag i forbindelse med behandling av kvotemeldingen, har støttet forslag om endringer i ressursfordelingen som bryter med Norges Fiskarlags ressursfordelingsvedtak. Årsmøtet mener dette er svært alvorlig, da Nord Fiskarlag sin handlemåte og budskap bryter med Norges Fiskarlags viktigste og mest grunnleggende landsmøtevedtak. Nord Fiskarlag sine illojale utspill har skadet Norges Fiskarlag sin legitimitet og rolle som samlende organisasjon for landets fiskere og rederier. Årsmøtet finner dette svært beklagelig og mener de endelige resultatene av disse sakene vil være et viktig vurderingstema når Fiskebåt skal beslutte sin fremtidige organisasjonstilknytning. 
 
Årsmøtet anmoder styret om å iverksette en utredning av alternative organisasjons-tilknytninger for Fiskebåt i tråd med forslaget fra organisasjonsutvalget. Endelig beslutning tas av årsmøtet i Fiskebåt, eventuelt ved et ekstraordinært årsmøte.»

Nyheter
No items found.