This is some text inside of a div block.

Fiskebåt foreslår at det iverksettes prosess med formål om å etablere en kvotebytteordning for den den største kystflåten. Denne delen av flåten har ikke hatt denne muligheten tidligere.

I første omgang bør det ses på ordninger som omfatter fisket etter Nordsjøsild og seinot, men det understrekes at også andre fiskerier kan være aktuelle, skriver Fiskebåt i et brev til Norges Fiskarlag.

Fiskebåt viser til at både ringnotfartøy og fartøy med pelagisk tråltillatelse i flere år har hatt anledning til å benytte kvotebytteordninger i år hvor fartøykvotene i enkelte fiskeri er lave. Fiskebåt mener det er mange gode grunner for at også denne fartøygruppen må få tilgang til drift- og kvotebytteordninger som kan føre til økt effektivitet, bedre lønnsomhet, og som middel for å få ned utslipp av klimagasser.

Her kan du lese hele brevet.

Nyheter
No items found.