This is some text inside of a div block.

Fiskebåt er bekymret for at russiske fartøyer fisker «småfisk» i russisk sone i Barentshavet. Det er i så fall alvorlig og bryter med fiskeriavtalen mellom Norge og Russland.

I et brev til Nærings- og fiskeridepartementet ber Fiskebåt norske myndigheter om å kontakte sine russiske kollegaer for å diskutere tiltak for å verne småfisken som befinner seg i russisk sone.

Mål om å beskytte ungfisk

Norge har siden midten av 80-tallet praktisert stenging og åpning av fiskefelt i Barentshavet og Norskehavet for å beskytte ungfisk. Bakgrunnen for tiltaket har vært å unngå at det blir fisket for mye undermåls fisk. Havforskerne mener at vern av ungfisk er et av de viktigste tiltakene for å sikre en bærekraftig forvaltning av bestandene i Barentshavet, og samtidig sikre at fiskeressursene gir et godt økonomisk utbytte.

Norge har lyktes med å få Russland til å vedta tilsvarende reguleringer i russisk sone, og partene har ved gjentatte anledninger understreket betydningen av å stenge fiskefelt med mye småfallen fisk. Dette går også fram av protokollen fra fjorårets kvoteforhandlinger mellom Norge og Russland der partene understreker viktigheten av Fiskerikommisjonens arbeid med å forbedre overvåkings- og kontrolltiltakene for fisket på felles fiskebestander. Det blir pekt på at dette i særdeleshet gjelder avtalen om stengning av felt med mye undermåls fisk.

Enige om stenging

I protokollen går det fram at minstemålet for torsk er 44 cm og minstemålet for hyse er 40 cm. Det tillates en total innblanding av torsk, hyse og sei under minstemål på 15 prosent av det totale antallet torsk, hyse og sei i hver fangst. Hvis denne grensen overskrides, skal det angjeldende området stenges, er partene enige om, ifølge protokollen fra forhandlingene.

De siste månedene har 10 – 15 norske konvensjonelle fartøyer drevet et linefiske etter hyse og torsk i russisk sone. Årsaken til dette er at innblandingen av hyse tradisjonelt er høyere i russisk sone enn i norsk sone.

- Samtidig får vi rapporter fra linefartøyene om at de også observerer mye småfisk i enkelte områder, og at norske fartøyer derfor holder seg borte fra disse feltene. Ett av disse områdene er nordøstkanten av Gåsbanken. Fartøyene melder fra om at det har ligget en stor ansamling av russiske fiskefartøyer som har fisket i disse småfiskområdene. Fiskebåt mener at dette gir grunnlag for bekymring, sier Jan Ivar Maråk, assisterende direktør i Fiskebåt.

Ingen ønskar uttak av småfisken

Fiskebåt viser i brevet til at norske fiskerimyndigheter tidvis stenger større eller mindre områder i Barentshavet for fiske på grunn av for stor innblanding av undermåls fisk. Dette er en regulering som har støtte i norsk fiskerinæring. Ingen ønsker et stort uttak av småfallen fisk.

- Samtidig at det er påfallende at russiske fiskerimyndigheter tilsynelatende ikke følger opp avtalen om stengning av fiskefelt med mye småfallen fisk i russisk sone. Fiskebåt har tidligere bedt om informasjon om stengte områder i russisk sone, og har da fått oversendt en liste over områder som synes å være stengt mer eller mindre permanent. Ifølge informasjon vi har mottatt er det svært sjelden at det gjøres endringer i de stengte områdene, sier Maråk.

Jan Ivar Maråk, assisterende direktør i Fiskebåt. Foto: Odd Kristian Dahle.

Viktig oppvekstområde

- Russisk sone er et viktig oppvekstområde for torsk og hyse, men vi har til dags dato ikke opplevd at russiske fiskerimyndigheter har stengt områder i russisk sone for fiske på grunn av for stor innblanding av undermåls fisk, sier Maråk.

Han viser til at Fiskebåt med stigende bekymring har lagt merke til at store deler av den russiske fiskeflåten valgte å konsentrere sitt fiske i russisk sone sist høst.

- Vår bekymring har både vært knyttet til kvotekontrollen med russiske fartøyer i russisk sone, og til beskatningsmønsteret til den russiske fiskeflåten. Det siste har selvsagt sammenheng med at russiske fiskerimyndigheter sannsynligvis ikke følger opp avtalen med Norge om å stenge fiskefelt med mye småfallen fisk, sier Maråk.

Bestandene av nordøstarktisk torsk og hyse er i en alvorlig nedadgående trend, og de siste årsklassene, kanskje med unntak av en mer lovende 2023-årsklasse, har vært under middels styrke. Det vil derfor være ekstra viktig å verne yngel og ungfisk de nærmeste årene, slik at vi snarest mulig kan snu nedgangen i bestandene til en etterlengtet opptur.

Nyheter