This is some text inside of a div block.

Regjeringen foreslår et nytt kraftig hopp i CO2-avgiften med 64 øre per liter i sitt forslag til statsbudsjett som i dag ble overlevert til Stortinget.  Dette er litt i overkant i forhold til den varslede opptrappingsplanen frem til 2030.

Regjeringen la i dag fram sitt forslag til statsbudsjett for 2024. Under følger en oversikt over de mest relevante avgiftene i budsjettforslaget.

CO2-avgiften

Regjeringen foreslår et nytt kraftig hopp i CO2-avgiften fra kr 2,53 pr liter til kr 3,17 pr liter. Dette utgjør en økning på 64 øre pr liter, og er litt i overkant i forhold til den varslede opptrappingsplanen frem til 2030 (som ville gitt en økning på ca 50 øre).  

Kompensasjonsordningen for fiskeflåten for CO2-avgiften

Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen til kompensasjonsordningen for fiskeflåten på 346,8 mill. kroner. Dette gjelder bevilgningen til ordningen for 2023 (årets ordning), og innebærer ingen økt kompensasjon i forhold til 2022. 

Kontrollavgift

Regjeringen foreslår å videreføre kontrollavgiften på 0,22%. Den foreslår også å videreføre fritaket for fartøyer under 15 meter.

Avgift på viltlevende marine ressurser

Regjeringen foreslår å videreføre en avgift på viltlevende marine ressurser på 0,42% av førstehåndsverdien i 2024. Denne avgiften ble innført i tilknytning til behandlingen av den første kvotemeldingen, og som erstatning for en statlig kvotebank som var foreslått av daværende regjering.

Produktavgiften

Produktavgiften foreslås videreført på samme nivå som i andre halvår 2023, på 1,9%.

Andre avgifter

Fiskeriforskningsavgiften videreføres på 1,35%, og vi legger til grunn at også forskningsavgiften og eksportavgiften videreføres på dagens nivå. Når det gjelder NOx-avgiften foreslås regjeringen at den prisjusteres fra årets avgift på kr 24,46 til 25,59 pr kg NOx. For Fiskebåt sine medlemmer er imidlertid avgiften til NOx-fondet mer relevant. 

Tilskuddsordning for kystrekeflåten

Regjeringen foreslår å bevilge 22,343 mill. kroner til den ekstraordinære tilskuddsordning for kystrekeflåten. Det innebærer en prisjustering fra årets bevilgning på 22 mill. kroner.

Nyheter
No items found.