This is some text inside of a div block.

Om prosjektet i Kipervika gjennomføres som foreslått, vil det gå sterkt utover fiskeflåtens muligheter til å bruke området, skriver styreleder Fiskebåt Vest, Janne-Grethe Strand Aasnæs og avdelingsleder i Fiskebåt, Sturla Roald i dette innlegget.

Innlegget er også publisert i Sunnmørsposten.

Sunnmørsposten har den siste tiden omtalt planene for utvikling av sørsida i Ålesund. Utbyggerne ønsker å fylle ut havnebassenget i Kipervika for å skape en ny bydel bestående av boliger og rekreasjonsområder. Skissene ser bra ut, men mangler en viktig del. Skal ikke Ålesund, som er bygget på fisk, lenger ha plass til fiskeflåten?

Kaifronten langs Sjøgata, hvor utfyllingen foreslås, er en svært viktig del av fiskerihavna i Ålesund. Spesielt under sesongfiskeriene etter sild og makrell er kaia vertskap for mange fiskefartøy fra hele landet, gjerne flere i bredden for å utnytte plassen best mulig. Men også ellers i året er fiskefartøy langs Sjøgata et dagligdags syn og en naturlig del av bybildet. Det er ikke tilfeldig at det er slik.

Ålesund har en strategisk viktig beliggenhet og fungerer som knutepunkt for spesielt den havgående fiskeflåten. Ålesund er landets ledende eksporthavn for fisk og fiskevarer, og flere av de største sjømatbedriftene holder til i regionen vår.

Om prosjektet i Kipervika gjennomføres som foreslått vil det gå sterkt utover fiskeflåtens muligheter til å bruke området som følge av innsnevret seilingsbredde og lavere seilingsdybde. Og det er kanskje det som nettopp er meningen. Det fremstår i alle fall rimelig klart at utbyggerne ikke ønsker fiskefartøy langs den nye sjøfronten.

Vi er ikke motstandere av byutvikling, men er bekymret over konsekvensene dersom fiskeflåten fortrenges fra Kipervika. Tilstrekkelig kapasitet på kaiplass er avgjørende for at fiskeflåten skal finne det attraktivt å bruke Ålesund. Vi håper at både innbyggere og utbyggere ser at fiskeflåtens tilstedeværelse også er i byens interesse.

Dette handler ikke bare om havneavgifter. En stor del av næringslivet i Ålesund er knyttet til tjenesteleveranser til fiskeflåten og andre næringsfartøy. Skal man beholde og videreutvikle denne posisjonen må man sørge for at byen også i fremtiden kan tilby fiskeflåten en tilstrekkelig sjøfront.

På vegne av fiskeflåten i området forventer vi derfor at både Ålesund kommune, Havna og ikke minst Kystverket, som er ansvarlig for forvaltninga av fiskerihavnene, sørger for at det foreligger en helhetlig plan for sjøfronten i Ålesund før den foreslåtte utbyggingen på Sørsida behandles.

Fiskerihavnstatusen må opprettholdes og det må tilrettelegges for at fiskefartøy også i fremtiden skal kunne bruke havnefasiliteter på byens sørside. Blir Kipervika fylt ut som foreslått må fiskeflåten minimum gis forrang til alternative havneområder slik at kaikapasiteten opprettholdes på samme nivå som i dag. I motsatt fall vil byen sakke ut og bli mindre relevant for vår viktigste fremtidsnæring. Det vil ingen være tjent med.

Ytringer
No items found.