This is some text inside of a div block.

Fiskarlaget Nord retter igjen bredsiden mot stor kyst når de i Fiskeribladet den 15. november tar til orde for at fartøygruppen skal henvises til å fiske langt til havs. Det skriver Audun Maråk, adm. direktør, Fiskebåt og Espen Jacobsen, avdelingsleder Fiskebåt.

I innlegget fra Fiskarlaget Nord skapes det et bilde av at de største kystfartøyene utkonkurrerer resten av kystflåten, og at dens tilstedeværelse langs Finnmarkskysten gjør at andre flåtegrupper sliter med å finne fisk og plass på havet grunnet et konstant press på de kystnære fiskefeltene fra større kystfartøy. Det vises til at enkelte store kystfartøy til og med har fisket over 5000 tonn med fisk. Avslutningsvis etterlyses det fra Fiskarlaget Nord en snarlig diskusjon om temaet.

Differensiert kystflåte

Når Fiskarlaget Nord etterlyser en snarlig diskusjon om temaet, kan man stille spørsmålstegn ved hvor organisasjonen har vært de siste årene. Temaet er behørlig debattert og behandlet i fiskernes organisasjoner en rekke ganger. Havdelingsutvalget i Norges Fiskarlag utredet så sent som i år 2020 Fiskarlagets Nord`s påstander om ulike konkurranseforhold på fangstfeltene. Det avstedkom få om noen konkrete tilbakemeldinger som underbygget påstandene Fiskarlaget Nord en rekke ganger har fremsatt. Fiskebåt ønsker en differensiert kystflåte og er alltid beredt til å ta saklige diskusjoner, samt finne balanserte løsninger som ivaretar alle fartøygrupper på de ulike fiskefeltene. Men vi står fast på at løsningen ikke er å fordrive stor kyst fra sine tradisjonelle fiskefelt.

Stor kyst er viktig for aktiviteten

Fiskarlaget Nord viser til at enkelte større kystfartøy har fisket over 5000 tonn med fisk, og setter dette i sammenheng med dårligere fiske på Finnmarkskysten. Fiskarlaget Nord har rett i at enkelte fartøy fra stor kyst fisker godt og i den sammenheng bidrar til levering av ferskt kvalitetsråstoff og helårlige arbeidsplasser langs hele Finnmarkskysten. Det fiskes innenfor fastsatte kvoter og med færre fartøy. At enkeltfartøy kan fiske opp mot 5000 tonn skyldes bla strukturordninger har medført at antall fartøy er redusert og at kvotene fiskes på færre fartøy enn tidligere. I tillegg er forklaringen at enkelte fartøy fisker på ulike kvotesett grunnet havari/forlis eller utskiftning av fiskefartøy. Dette er ordninger alle fiskefartøy kan benytte, store som små.

Tilbakemeldingene fra fiskekjøpere langs finnmarkskysten er tydelige, uten stor kyst ville aktiviteten på de fleste landanlegg stoppe opp eller bli betraktelig redusert. Stor kyst er derfor, i likhet med den havgående flåten, garantisten for helårlige arbeidsplasser og store økonomiske ringvirkninger langs hele kysten. Det er også klart at uten Stor kyst sin tilstedeværelse ville de minste og mindre mobile kystfartøyene hatt langt færre plasser å levere sin fangst. Men, man må bare konstatere at det også blir feil for Fiskarlaget Nord, at flåtegruppen stor kyst leverer fersk fisk hver dag i tråd med de politiske målsetningene. Skal man ta Fiskarlaget Nord på ordet, kan det fremstå som at enkelte røster i deres rekker, primært ønsker sesongfiskeri, og at kvotene primært fiskes med mindre fartøy enn man selv har. Dette er i så fall ikke i samsvar med ønske om mer helårlig aktivitet langs kysten.

Oppsiktsvekkende

Avslutningsvis er det grunn til å kommentere utspillet som styreleder, Roger Hansen, Fiskarlaget Nord kom med i Kyst og fjord den 16. november 2022. Her slår Fiskarlaget Nord, ALARM, den største kystflåten er blitt for effektiv og at disse fartøyene faktisk overgår de største trålerne. Det problematiseres at snurrevad som redskap er blitt for effektivt, et redskap styreleder Hansen selv har utstyrt sin kystbåt med. Å kritisere at deler av fiskeflåten er blitt for effektiv, er igjen et dårlig forsøk på nedsettende stigmatisering og nedsnakking av stor kyst som flåtegruppe. Fiskeflåten, herunder kystflåten har fått klare krav på seg for å redusere utslipp av Co2. Det er derfor oppsiktsvekkende at Fiskarlaget Nord v/styreleder Hansen kritiserer fiskefartøy som på en effektiv måte helårlig leverer ferskt kvalitetsråstoff og dermed sikrer helårlig aktivitet i landindustrien langs hele kysten.

Ytringer
No items found.