This is some text inside of a div block.

Norge, EU og Storbritannia ble enige om den trilaterale kvoteavtalen for bestandene i Nordsjøen i fredag ettermiddag

Her kan du lese avtalen og protokollen.

Bestandene i Nordsjøen er inne i en positiv utvikling, og det blir økte kvoter av både torsk, sei og sild i Nordsjøen sammenlignet med årets kvoter. Kvoten av nordsjøsild øker med 28,3% til 532.166 tonn, hvorav Norge får 147.994 tonn. Kvoten av sei øker med 25% til 73815 tonn, hvorav Norge får 34.776 tonn, mens kvoten av torsk øker med 15% til 31.301 tonn, hvorav Norge får 4.233 tonn. Også kvoten av hyse øker med 17,8%, men denne blir i liten grad utnyttet av Norge. Det bør nevnes at kvotene av torsk og sei fortsatt befinner seg på et lavt nivå, og vi får håpe på en fortsatt økning. 

Norge og EU ble samtidig enige om den bilaterale avtalen for Nordsjøen, den bilaterale avtalen for Skagerrak og naboskapsavtalen om svenske fartøys fiske i norsk sone.

Her finner du informasjon om alle avtalene.

Av andre endringer nevnes kort at Norge er tildelt 1.125 tonn sei i Nordsjøen, mot 500 tonn i år. Kvoten av blåkveite ved Øst-Grønland er redusert med 200 tonn til 650 tonn, mens kvoten av uer er økt fra 556 tonn til 750 tonn. Øvrige kvoter er stort sett uforandret.

EUs torskekvote i Barentshavet er økt fra 9.150 tonn i år til 9.983 tonn i 2024. Dette er likevel langt mindre enn de vel 18.000 tonn torsk som Norge er forpliktet til å tilby EU. Hysekvoten til EU er økt med 100 tonn til 500 tonn, mens bifangstkvoten av blåkveite og andre arter begge er økt med 50 tonn til 175 tonn. Dette er kvoter som uansett blir fisket som bifangst, og det er bedre å få betalt for de enn at kvotene bare overfiskes. EUs seikvote i nord er holdt uforandret på 550 tonn.

Nyheter