This is some text inside of a div block.

Fiskebåt stiller seg svært kritisk til regjeringa si opning av gruvedrift på havbotnen. I eit brev til EU parlamentet (sjå nederst i saka), er Fiskebåt tydeleg på at det ikkje bør opnast for utvinning av mineral på havbotnen, utan at det er miljømessig forsvarleg.

Fiskebåt krev vidare at vurderinga må basere seg på ei streng føre-var-tilnærming, og at det må avklarast om dei aktuelle områda skal inngå i dei marine verneområda som skal etablerast som følge av FN sin naturavtale.

Forbod mot botnreiskapar

- Alle miljø- og vitskapelege institusjonar er einige om at kunnskap om havdjupa og potensielle konsekvensar for naturmiljø, biologisk mangfald, økosystem og fiskebestandar er utilstrekkeleg. Konsekvensutgreiinga framstiller påverknaden på fiskeri og miljø som relativt liten. Fisket i området som er vurdert er hovudsakleg konsentrert rundt område nær Jan Mayen (reker, kveite og torsk), og langt sør i vurderingsområdet (not og pelagisk trål etter sild og makrell). Men fråver av fiskeaktivitet treng ikkje bety at det ikkje er fisk der, skriv Fiskebåt til EU-politikarane.

I brevet blir det også vist til at norsk lov forbyr fiske med botnreiskapar i område som er djupare enn 1000 meter (800 meter i dei nordlegaste områda). Dermed er store deler av området som er opna for mogleg gruvedrift, frå før verna mot botntråling nettopp for å verne dei sårbare økosystema som er i desse områda.

Skuffa over Norge si tilnærming

Fiskebåt legg heller ikkje skjul på at klarsignalet for å starte leiteaktivitet bryt med forventningane om at Norge som sjøfartsnasjon, og som så langt har lagt vekt på kunnskapsbasert berekraftig forvaltning, ville sørge for at nettopp tilstrekkeleg kunnskapsgrunnlag låg til grunn før ein opnar for mineralutvinning i norske farvatn.

Saka er no til politisk behandling i EU parlamentet og skal røystast over onsdag 7. februar.


Les også;

Regjeringen åpner for gruvedrift – overkjører faglige råd

Les Fiskebåt sitt høringssvar i saka:


Under finn du brevet som Fiskebåt har sendt i samband med at EU Parlamentet behandlar saka.

 
Norwegian decision regarding deep sea mining

We would like to express our opinion regarding Norway’s decision on deep sea mining. FISKEBÅT (The Norwegian Fishing Vessel Owners Association) represents the offshore fishing fleet in Norway. We have around 180 member vessels, catching nearly 70% of Norwegian catches. We have in many instances and public hearings expressed our concerns, but we have not been listened to. Norway does not have the scientific knowledge required to open for deep sea mining. 
 
FISKEBÅT believes that there should not be an opening for mineral extraction in the deep sea without ensuring that mineral extraction is environmentally sound. This assessment must be based on a strict precautionary approach. Furthermore, it must be clarified whether the relevant areas should be included in the marine protected areas to be established under the UN nature agreement.
 
All environmental and scientific institutions agree that knowledge about the deep sea and potential consequences on the natural environment, biological diversity, ecosystems, and fish stocks is insufficient. The impact assessment presents the impact on fisheries and the environment as relatively small. Fishing in the assessment area is mainly concentrated around areas near Jan Mayen (shrimp, Greenland halibut, and cod), as well as far south in the assessment area (seine/net and pelagic trawling for herring and mackerel). However, the absence of fishing activity in the area does not necessarily mean that there are no fish there. Norwegian law prohibits fishing with bottom-contacting gear deeper than 1000 meters (800 meters in the northernmost areas). Consequently, large parts of the opening area are protected against bottom trawling due to the consideration for the vulnerable ecosystems there. The offshore fishing fleet has voluntarily refrained from bottom trawling in similar areas north of the proposed opening area, precisely to protect these vulnerable ecosystems that have not previously been subjected to commercial activities. We believe it would be wrong if these vulnerable areas, that are protected against bottom-contacting fishing gear, would not be protected against exploration and mineral extraction on the seabed—especially considering the political and professional desire to protect these deep-sea areas from human impact.
 
The Norwegian Sea is an important feeding ground for some of our largest fish stocks, such as herring, mackerel, and blue whiting. The Norwegian Sea Basin is also an important overwintering area for copepods (Calanus finmarchicus)—a keystone species in the ecosystem that forms the basis for Norwegian and European fisheries. FISKEBÅT is concerned that mineral extraction will negatively affect biodiversity and the ecosystem, which in turn will affect fish stocks. Offshore mineral extraction may lead to the discharge of chemicals, waste products, and particles, which in turn could pollute the marine environment with heavy metals and pollutants. The Institute of Marine Research has pointed out the lack of knowledge and the lack of plans to acquire necessary knowledge.
 
FISKEBÅT expected that Norway, as a maritime nation that has so far emphasized knowledge-based sustainable management, would ensure that sufficient knowledge was acquired before opening for mineral extraction in Norwegian waters. FISKEBÅT also expected that no reckless decisions were made at the expense of fisheries, a healthy, sustainable, and profitable industry. The disappointment was therefore significant when Norwegian authorities decided to open for deep sea mining. Therefore, we urge for the European Parliament to at least express deep concern with Norway’s decision.
 
Audun Maråk
CEO
The Norwegian Fishing Vessel Owners Association
 
Gjert E. Dingsør
Fisheries Scientist
The Norwegian Fishing Vessel Owners Association
+47 474 15 494
gjert@fiskebat.no

Nyheter