This is some text inside of a div block.

Fiskebåt er opptatt av å sikre en mest mulig fleksibel leiefartøyordning og at det hverken bør innføres krav om eiertid eller krav om at utskiftingsfartøyet ikke har vært benyttet som leiefartøy de siste to årene.

Det skriver Fiskebåt i sitt høringssvar til Fiskeridirektoratet sine forslag til endringer i leiefartøyordningen for nybygg.

Høringen er sendt på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet, og er en oppfølging av at stortinget ba regjeringen om å komme med forslag til hvordan anbefalingene i Riksrevisjonens undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket skal følges opp.

I april 2020 la Riksrevisjonen fram sin rapport om fiskeriforvaltningen, der de blant annet anbefalte å innføre tiltak for å hindre det som blir omtalt som kvotehopping.

Fiskeridirektoratet foreslår nå flere tiltak til endring i leiefartøyordningen for nybygg:

• Utelukke enkelte fartøygrupper fra ordningen
• Endre varigheten til leiefartøyordningen
• Stille strengere krav til utskiftingsfartøyet

Fiskebåt har svart opp disse punktene gjennom vårt høringssvar, som du kan lese her.

Her kan du lese hele høringssvaret fra Fiskebåt.

Nyheter
No items found.