This is some text inside of a div block.

Fiskebåt er bekymret for den planlagte vindkraftutbyggingen på Goliat-feltet i Vest-Finnmark. Utbyggingen kan få store konsekvenser for innsiget av lodde, og dermed også for torskefisket i området.

I høringssvaret til Olje- og energidepartementet viser Fiskebåt til at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), har plukket ut 20 aktuelle utredningsområder hvor områdenes egnethet for utbygging av vindkraft skal vurderes og avgjøres i takt med at kunnskap om vindkraftanleggenes påvirkning på ulike forhold kartlegges og avklares.

Ikke med blant definerte områder

Området der GoliatVIND planlegger å bygge ut vindkraftanlegg er ikke med blant disse 20 områdene.

- Å tillate utbygginger utenfor disse områdene vil bidra til større konflikter mellom havnæringene, samt undergrave prosessen som gjøres av myndigheter og berørte næringer i felleskap for å finne de mest egnede og minst konfliktfylte områder for utbygging av havvind i Norske farvann, skriver Fiskebåt i høringssvaret.

Det blir videre vist til at området i Vest-Finnmark, som Source Galileo Norge AS planlegger å bygge ut vindkraftanlegg i, er høyst problematisk i forhold til både trål og linefiske. Området ligger også i det viktigste gyte- og vandringsområdet for lodde.

Mangelfull kunnskap

- Det liten eller ingen kunnskap om hvilke konsekvenser etablering av vindturbiner vil kunne ha for ulike fiskearters vandring og gyteforhold når det kommer til påvirkning som følge av lyd, vibrasjon og elektromagnetiske forhold fra anlegget. Det er en kjent sak at torsk og andre arter følger loddeinnsiget, og i så måte vil eventuelle negative påvirkninger på loddeinnsiget også få vidtrekkende konsekvenser for innsiget og fiske etter andre arter i og ved det aktuelle området, herunder det kystnære fisket, skriver Fiskebåt i høringen.

Ut fra et føre var perspektiv mener Fiskebåt at tilstrekkelig kunnskap må innhentes før det tillates utbygging av vindkraftanlegg i det aktuelle området.

Her kan du lese høringsvaret fra Fiskebåt.


Les også;

Fiskebåt aksepterer ikke vindkraftutbygging på Goliat-feltet

Nyheter