This is some text inside of a div block.

Det internasjonale råd for havforskning (ICES) har i dag kommet med diverse råd for bestander i norske havområder for 2025. Her følger rådene med ressursforsker i Fiskebåt, Gjert Dingsør, sine kommentarer.

ICES har suspendert Russland og gir fremdeles ikke råd for fellesbestandene i Barentshavet. Havforskningsinstituttet har imidlertid videreført dialogen med russiske forskere gjennom en felles arbeidsgruppe (JRN-AFWG) og vil komme med råd for nordøstarktisk torsk, nordøstarktisk hyse og blåkveite i slutten av juni.

Nordøstarktisk sei

Sei gjennomgikk en metoderevisjon i vinter, der de største endringene var knyttet til andel gytemoden fisk ved alder og individvekt i bestanden. Disse endringene har stor innvirkning på biomasseestimatene, men påvirker i liten grad estimatene for antall ved alder. Kvoterådene blir beregnet ut fra antall i bestanden og predikert vekt ved alder i fangstene som har små justeringer. Metoderevisjonen har derfor hatt liten effekt på nivået av årets kvoteråd.

Rådet er gitt i henhold til forvaltningsplanen og ICES anbefaler en kvote på inntil 193 117 tonn for 2025, ned 13 prosent fra avtalt kvote for 2024. Treårsregelen i forvaltningsplanen gjør at kvoterådet er lavere enn det ville vært uten denne regelen (217 610 tonn). Treårsregelen setter kvoterådet lik gjennomsnittet av predikert fangst tre år frem i tid, gitt fiskepresset FMGT (0,32). Bestanden er i god stand og høstes bærekraftig, fiskepresset har vært under FMGT  siden 2013. Gytebestanden hadde en topp i 2023 og er forventet å falle litt i kommende år. 2020 årsklassen er relativt svak.

Kysttorsk nord for 67o N.

Rådet er gitt i henhold til forvaltningsplanen og ICES anbefaler en kvote på inntil 26 672 tonn for 2025, inkludert fritidsfiske. Rådet er 60 tonn høyere enn rådet som ble gitt i fjor. Rådet for 2024 har nettopp blitt oppdatert på grunn av en feil og ICES viser derfor til en nedgang på tre prosent i kvoterådet for 2025 i forhold til rådet for 2024. Gytebestanden er estimert til å være over tiltaksgrensen, men fiskepresset er fremdeles for høyt. 

Kysttorsk 62o - 67oN.

Bestanden gjennomgikk en metoderevisjon i vinter, der helt ny modell er tatt i bruk og bestanden er løftet fra kategori 3 som tilsvarer datafattige bestander til kategori 2. Inngangsdataene har lav kvalitet og bestandsvurderingen har derfor høy usikkerhet, noe som igjen fører til at ICES legger til ekstra føre-var tiltak. ICES anbefaler i henhold til maksimalt langtidsutbytte tilnærmingen (MSY) en totalfangst, inkludert fritidsfiske, inntil 1926 tonn for 2025, ned 79 prosent fra rådet for 2024. ICES vurderer bestanden til å være nær kritisk nivå og at fiskepresset er for høyt. 

Vanlig uer

ICES anbefaler i henhold til føre-var tilnærming, nullfangst for både 2025 og 2026. Bifangsten har angivelig gått opp som følge av økt fiske på snabeluer, det er usikkert om fangstene av vanlig uer er reelle eller om det skyldes feilrapportering av art. ICES vurderer bestanden til å være under kritisk nivå og at fiskepresset er for høyt, men det er verdt å merke seg at modellen har en sterk tendens til å underestimere bestanden og overestimere fiskepresset.

Vassild

Vassild har gjennomgått en metoderevisjon i vinter. Det er innført en ny modell som tar i bruk både toktindeksen og fangstdata. Bestanden er dermed løftet opp fra kategori 3 til kategori 2, noe som for denne bestanden er positivt for nivået på kvoterådene. Usikkerheten i bestandsmodellen er høy og ICES legger derfor til ekstra føre-var tiltak. ICES anbefaler at når MSY tilnærmingen er benyttet må fangstene av vassild i Norskehavet, Skagerrak og Nordsjøen (ICES område 1,2,3a og 4) ikke overstige 16 732 tonn i 2025 og 16 640 tonn i 2026. Rådet for 2025 er opp 76 prosent i forhold til rådet for 2024. Bestanden er i god stand og høstes bærekraftig.

Fiskebåt har fulgt prosessen tett og brukte den nye modellen som argument overfor NFD og Fiskeridirektoratet i fastsetting av kvoten for direktefisket i 2024, noe som førte til at kvoten til direktefiske nord for 62oN ble satt til 10 000 tonn for 2024. Bifangstene i Nordsjøen har steget i senere år og ICES beregner fangstene i 2024 til knappe 16 000 tonn. Man bør derfor ikke forvente at dette rådet fører til en stor økning i kvotene til direktefiske sammenlignet med inneværende år.

Reker i Skagerrak og Nordsjøen

ICES anbefaler i henhold til forvaltningsplanen en totalfangst inntil 4557 tonn fra 1. juli 2024 til 30. juni 2025, ned 11 prosent fra forrige råd og ned 25 prosent i forhold til avtalt kvote for 2023/2024. Nedgangen skyldes dårlig rekruttering og redusert ønsket fiskedødelighet siden bestanden er under tiltaksgrensen, ICES vurderer bestanden til å være nær kritisk nivå.

Her kan du lese mer om hvordan kvoterådene blir til.

Nyheter