This is some text inside of a div block.

Nærings- og fiskeridepartementet venter til 2025 med å lukke fangsten etter snøkrabbe. For 2024 er totalkvoten fastsatt til 10 300 tonn for fangst på norsk kontinentalsokkel.

Snøkrabbeflåten har lenge ventet på en avklaring både rundt størrelsen på kvoten og hvem som skulle få delta i kommende sesong.

- Det er positivt at de vil lukke i 2025, men denne avklaringen kommer lovlig sent, når det nå er knappe to uker før sesongen starter, sier Tor Are Vaskinn, avdelingsleder i Fiskebåt.

Avdelingsleder Tor Are Vaskinn (Foto: Odd Kristian Dahle/Fiskebåt).

Les også;

Alt er uklart to veker før krabbesesongen startar

For 2024 er det 69 fartøy som er påmeldt og flåten har fram til nå ikke visst hva de skulle forholde seg til før nå. Nå er kriteriene lagt for det som skal gjelde fra og med sesongen 2025.

Regjeringen har økt kvoten med 2510 tonn fra 2023, noe som er i tråd med råd fra Havforskningsinstituttet.

– Det har vært en god utvikling av snøkrabbebestanden, og vi kan høste mer snøkrabbe i 2024. Over de siste seks årene har vi fått mer og sikrere kunnskap om utbredelsen av snøkrabbe på norsk sokkel i Barentshavet etter at det har blitt gjennomført forskningstokt og redskapsforsøk, denne kunnskapen bidrar til at vi kan øke kvotene, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet følgende for reguleringen av snøkrabbe i 2024:

  • Det fastsettes en totalkvote for snøkrabbe i 2024 på 10 300 tonn.
  • Av totalkvoten trekkes ifra 542 tonn som er innenfor 10 % kvotefleks og det kvantum totalkvoten er overfisket med i 2023.
  • Det er også besluttet å avsette 71,5  tonn av totalkvoten til forskningsformål i 2024.
  • Fredningsperioden utvides med en måned til også å gjelde i november, og fredningsperioden blir fra 1. juli til 30. november.
  • Antall teiner tillatt i fangsten reduseres fra 9000 til 8000 teiner.

Begrensning i deltakelsen av fangst av snøkrabbe

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å begrense deltakelsen i fangst av snøkrabbe, med virkning fra 1. januar 2025.

– Det er nødvendig med en streng begrensing av fangsten for å sikre bedre lønnsomhet i snøkrabbefangsten. Færre deltakere vil også gi mer forutsigbarhet for aktørene og bidra til bedre kontroll på miljøutfordringene som følger når det blir mange deltakere i et begrenset område med mye redskap, sier fiskeri- og havminister Myrseth.

Det legges opp til en begrensing av deltakelsen med krav om aktivitet i fangsten i to av kvalifiseringsårene (2020,2021,2022 frem til 16. mai), samt at det vil åpnes opp for en mulighet for å søke dispensasjon for de som har gjort investeringer, på strenge vilkår. Nærings- og fiskeridepartementet vil komme tilbake til de nærmere vilkårene for deltakelse i fangst av snøkrabbe fra 2025 i en forskrift som det tas sikte på å fastsette tidlig i 2024.

Samarbeid mellom sjø- og landindustri for levering av levende snøkrabbe

Departementet har besluttet at 10 % av totalkvoten avsettes til levering av levende snøkrabbe. Dette vil være råstoff som fartøy med snøkrabbetillatelse kan søke om å få fangste på vilkår om avtale med landindustrien. Denne beslutningen trer ikraft fra 1. januar 2025 for å gi tid til å forberede innretning av ordningen.

– Jeg er opptatt av å stimulere til mer aktivitet på land. Det er verdt å se om en egen øremerking av kvoten kan bidra. Det blir ikke avsatt en høy prosentandel nå. Vi må ivareta lønnsomheten til fartøyene, og det er behov for å tilpasninger i tråd med nye driftsmønster, men dersom dette gir positive ringvirkninger så kan vi vurdere om avsetningen burde økes i fremtiden, sier fiskeri- og havminister Myrseth.

Dersom totalkvoten øker med mer enn 10 % de neste årene, så vil det kunne åpnes for å vurdere å slippe flere aktører inn i fangsten, og/eller å avsette en større del av totalkvoten til levering av levende snøkrabbe.

Høringsinstansene var delt i spørsmålet om det bør avsettes et eget kvantum for å legge til rette for samarbeid mellom sjø og land. Noen innspill tok til ordet for at så mye som 50 % av totalkvoten bør avsettes til levering av levende snøkrabbe.

Utvidelse av fredningsperioden

Havforskningsinstituttet har både i 2023 i 2024 anbefalt å utvide fredningsperioden for snøkrabbe-fangsten. Anbefalingen er basert på sammensatt kunnskap fra både fiskeriavhengige og fiskeriuavhengige data over tid.

Departementet har besluttet å utvide fredningsperioden med en måned slik at fredningsperioden for fangst av snøkrabbe blir fra 1. juli til 30.november. Målet er å beskytte krabben i perioden hvor den skifter skall  og bygger opp kjøttfyllingsgraden, som igjen vil optimalisere verdien av fangsten.

Antall teiner tillatt i fangsten

Miljøutfordringene og håndtering av tapte og gjenstående teiner som fører til spøkelsesfiske og redskapskonflikter er problemstillinger har vært en stor utfordring i snøkrabbefangsten. Dette viser de årlige opprenskningstoktene som Fiskeridirektoratet har gjennomført hver vår. Gitt utfordringene ved tap av teiner så foreslo Fiskeridirektoratet i høringen å redusere antallet tillatte teiner i fangsten fra 9000 (i dag) til 6000 teiner. Høringsinstansene var delt også i dette spørsmålet.

Departementet viser til at det er behov for å stramme inn redskapsbruken i fangsten for å redusere risikoen med tap av teiner, og har derfor besluttet at det kun skal være tillatt å bruke 8000 teiner i fangst av snøkrabbe.

Grunnlaget for beslutningen

Fiskeridirektoratet gjennomførte en høring med forslag til endringer i reguleringen av snøkrabbe i perioden fra 29. juni – 30. september 2023. Høringen bygget i hovedsak på Fiskeridirektoratets helhetlige vurdering av regulering av fangst av snøkrabbe, jf. bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet 16. mai 2022. Forslag til endringer besluttes av departementet.

I høringen ble det reist spørsmål om ny adgangsregulering for deltakelse i fangsten, spørsmål om reduksjon i antall teiner tillatt per fartøy, spørsmål om det i regelverket burde legges mer til rette for samarbeid mellom sjø- og landindustrien for levering av levendefanget snøkrabbe, spørsmålet om det bør åpnes for at en prosentandel av totalkvoten bør forbeholdes landindustrien og tilbakemelding på om man bør utvide fredningsperioden fra 1. juli til 31. desember, jf. vitenskapelige råd fra Havforskningsinstituttet for 2023.

Nyheter