This is some text inside of a div block.

Fiskebåt har siden 2019 beregnet brutto verdiskaping i den havgående fiskeflåten, målt ved EBITDEA + lønn. I 2022 ble verdiskapinga beregnet til 14 milliarder, noe som er 1,8 milliard høyere enn i 2021 og 3,6 milliarder høyere enn i 2019.

Ifølge Fiskeridirektoratet var det 248 aktive fartøy over 28 meter i 2022. Beregninga til Fiskebåt er basert på regnskapstall fra omlag 180 fartøy, der resterende 68 fartøy er stipulert, skriver Kay Ove Hafsås, rådgiver i Fiskebåt i dette innlegget.

Rekordpriser på hvitfisk

Den gode utviklinga i verdiskaping for 2022 er i all hovedsak et resultat av rekordpriser på hvitfisk i 2022. Innen pelagisk sektor fall derimot verdiskapinga marginalt sammenlignet med 2021. Så langt i 2023 ser man også tegn til at prisene innen hvitfisk har stabilisert seg noe for torsk, men faller for sei og særlig hyse. Det internasjonale kostnadsnivået har medført fall i kjøpekraft i våre eksportmarkeder, og kjøpekraften vil falle ytterligere i tiden fremover da inflasjonen globalt fremdeles er betydelig. Generell kvotenedgang vil likevel medføre gode prisnivå på hvitfisk de neste par årene historisk sett, men trolig ikke nok til å kompensere den havgående hvitfiskflåten for lavere volum og kostnadsvekst. For pelagisk sektor er det derimot grunn til å tru på en mer positiv prisutvikling de neste par årene, som et rimeligere proteinalternativ i en situasjon med globalt fallende kjøpekraft. Noe også prisutviklingen så langt i 2023 indikerer.

Finanskostnadene øker

14 milliarder i verdiskaping tyder på et veldig godt år for den havgående fiskeflåten. Går man bak tallene er det likevel grunn til en viss bekymring. Driftsmarginen totalt sett var flat i forhold til 2021, og ser man på resultatmargin falt denne med 1,2 % sammenlignet med 2021. Hovedårsaken til fall i resultatmargin er høyere finanskostnader som følge av høyere renter. Den havgående fiskeflåten hadde i overkant av 1,5 milliard i finanskostnader i 2022, noe som er opp 50 % fra 2021. Når vi i tillegg vet at flesteparten av renteøkningene er kommet i 2023 så vil finanskostnadene for den havgående fiskeflåten nærme seg 2 milliard i år. Sannsynligheten er derfor stor for et ytterligere fall i resultatmargin neste år. Totalkapitalrentabiliteten endte på i overkant av 9 % i 2022. Et resultat som regnskapsteknisk bare kan hevdes å være tilfredsstillende. Det er med andre ord ingen superprofitt i den havgående fiskeflåten.

Fall i ressursgrunnlag

Den høye verdiskapinga i 2022 kan derfor vise seg bli en foreløpig topp for denne gang. Næringen står foran et jamt over lavere kvotegrunnlag de neste par årene, og man ser en tiltakende kostnadsvekst både på innsatsfaktorer, bunkers, avgifter og i finans.


En positiv utvikling i den havgående fiskeflåten må derfor i stor grad hentes gjennom økte priser fremfor volum. Forventningene til en veldig sterk prisutvikling forrykkes derimot av fallende global kjøpekraft. Et lavere kvotegrunnlag gir isolert sett noe reduserte kostnader gitt samme fisketilgjengelighet, men en betydelig del av kostnadssiden knytter seg til prisen på kapital.

Finanskostnadene har steget betydelig gjennom året, men topper forhåpentligvis ut i høst. Totalt sett skal det uansett mye til om omsetningen de neste par årene holder tritt med den samlede kostnadsveksten. Fiskebåt ser derfor en betydelig risiko for fallende drifts- og resultatmargin de neste par årene, og at verdiskapingen i 2023 og 2024 i den havgående fiskeflåten ikke vil nå 2022 nivå. Svakere lønnsomhet er ikke gunstig for flåtens evne til å tilpasse seg det grønne skiftet, men medfører i det minste at grunnrentebeskatning blir ennå mindre aktuelt for fiskerinæringen.

Ytringer
No items found.