This is some text inside of a div block.

Delegatane frå Nord Fiskarlag stansa arbeidet med å omorganisere Norges Fiskarlag til tre likeverdige medlemslag.

Dermed blir det ikkje endringar i mandatfordelinga til landsmøtet eller endring i fordeling av landsstyrerepresentantar før tidlegast etter landsmøtet i 2025.

Etter ein lang diskusjon over fleire år i Fiskarlaget om ny struktur, og ei rekke gruppemøte under landsmøtet blei resultatet klart torsdag. Det blir ingen endringar i forhold til representasjon, før om tidlegast to år etter neste landsmøte i Norges Fiskarlag.

Nord Fiskarlag foreslo endringar

Landsmøtet røysta først over eit kompromiss-forslag som landsstyret hadde kome fram til kvelden før. Nord Fiskarlag foreslo endringar på nokre av punkta, som dei ville ha ytterlegare utgreiingar rundt, men blei nedstemt. Fiskebåt foreslo å legge til eit siste punkt om at ein må ha eit kvalifisert fleirtal for å endre på ressursfordelinga. Dette er i tråd med årsmøtevedtaket frå Fiskebåt sitt årsmøtet i februar. Dette forslaget blei også nedstemt, og dermed blei forslaget frå landstyret ståande.

Styreleiar i Nord Fiskarlag, Roger Hansen, foreslo å utsette endringane til neste landsmøte i 2025. Foto: Odd Kristian Dahle.

Kortvarig vedtak

Vedtaket blei likevel ikkje ståande lenge. Forslaget la til grunn at det skulle vere like mange representantar frå dei tre organisasjonane, Nord Fiskarlag, Sør-Norges Fiskarlag og Fiskebåt, i landsstyret og som delegatar til landsmøtet. I dag har Nord Fiskarlag fleire representantar enn Sør-Norges Fiskarlag og Fiskebåt. For å få dette til å samsvare med vedtaket må det gjerast endringar i vedtektene. Dette krev to-tredjedels fleirtal, og blei dermed blokkert av delegatane frå Nord Fiskarlag. Dermed er omorganiseringa igjen sett på vent.

Fiskebåt sitt årsmøtevedtak

Fiskebåt har eit årsmøtevedtak frå februar i år om at mandatfordelinga må vere lik mellom dei tre organisasjonane viss Norges Fiskarlag skal spele ei rolle som ein samlande organisasjon for fiskarane, og at det skal bli ro rundt viktige rammevilkår. No blir det opp til Fiskebåt sitt årsmøte i februar 2024 og ta stilling til vegen vidare.

Styreleiar i Fiskebåt, Christian Halstensen, må legge fram saka på nytt for årsmøtet i Fiskebåt i februar 2024. Foto: Odd Kristian Dahle/Fiskebåt.

Under kan du lese kompromissforslaget, som landsstyret lag fram.

Landsstyret inviterer Landsmøtet til å fatte følgende vedtak:

1. Landsmøtet tar innledningen til generalsekretær Sverre Johansen til orientering.

2. Norges Fiskarlag er landets viktigste organisasjon for norske fiskere. Fiskerne er sterkest når de står sammen. Norges Fiskarlag skal være fiskernes naturlige organisasjonsvalg. Da må man fortsette å bygge en organisasjon som kjemper for fiskernes sak og rettigheter i møte med fremtidens utfordringer.

Organisasjonsutvikling
3. Lokallagene er grunnstenen i Norges Fiskarlag. De er bindeleddet til medlemmene og deres behov. Gjennom sterke lokallag kan Fiskarlaget bedre tilpasse seg varierte geografiske, kulturelle og politiske forhold for fiskerne. Landsmøtet mener at man må fortsette jobben for å styrke de lokale fiskarlagene. Samtidig anerkjenner Landsmøtet at lokallagene har ulike behov og at samme løsning ikke er den beste for alle.

4. Mangfold blant de tillitsvalgte er viktig for å sikre representativitet og bredde i beslutningsprosessene. Fiskarlaget representerer bredden av den norske fiskeflåten, da må også denne bredden være representert i organisasjonens styrer og organer.

5. Rekruttering av nye medlemmer er avgjørende for å opprettholde og styrke Fiskarlagets innflytelse, legitimitet og ressurser. Det gir muligheter for vekst og fornyelse. Medlemsrekruttering er en kontinuerlig prosess hele organisasjonen må prioritere. Landsmøtet mener det i den neste perioden må være en prioritet å verve nye medlemmer, både fiskere og rederier.

6. Fiskeflåten skal være en trygg arbeidsplass med like muligheter for alle uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og legning. Norges Fiskarlag har nulltoleranse for alle former for trakassering. Alle skal ha det bra på jobb i fiskeflåten. Fiskere, rederier, organisasjoner og myndigheter må sammen jobbe for en fortsatt holdningsendring i fiskerinæringen. Landsmøtet viser til det inngåtte samarbeidet med myndighetene og de andre fiskeriorganisasjonene, og ber om at dette arbeidet videreføres.

7. Landsmøtet viser til gjentatte vedtak i organisasjonen om tariffdekning for mannskap i havfiskeflåten, senest landsmøtevedtak 7/21 og anmoder Mannskapsseksjonen om at det etableres et tarifftilbud gjennom Norges Fiskarlag for mannskap i alle deler av fiskeflåten.

Organisasjonsprosessen
8. Økt samarbeid mellom medlemslagene og Norges Fiskarlag vil gagne medlemmene og organisasjonen som helhet. Samarbeidet og informasjonsflyten internt i organisasjonen må utvikles, forbedres og forsterkes. Landsmøtet mener at prinsippet om at alle medlemmer skal få service og tjenester av god kvalitet må stå sentralt.
Medlemslagene er selvstendige organisasjoner med behov for å markere seg selv på vegne av egne meninger. Samtidig som de skal forholde seg lojale til Norges Fiskarlags vedtak. Landsmøtet mener medlemslagenes autonomi bidrar til en bedre organisasjon, men at det er behov for å etablere retningslinjer for høringsinnspill og medieutspill:

* Når Norges Fiskarlag har fattet vedtak i en sak, binder det alle medlemslag.
* Medlemslagene står fritt til å sende inn sine egne høringssvar og komme med egne medieutspill/pressemeldinger før Norges Fiskarlag har gjort eget vedtak.
* Høringssvar og pressemeldinger skal deles med Norges Fiskarlag og øvrige medlemslag.
* Det skal være lik praksis for alle medlemslag.

9. Landsmøtet mener følgende retningslinjer for fartøymedlemskap bør innføres i organisasjonen for å begrense konkurransen om medlemmer mellom medlemslagene:

* Det settes en veiledende nedre grense for medlemskap i Fiskebåt, uten tilbakevirkende kraft, på 28 meters faktisk lengde.
* Det innføres meldeplikt mellom medlemslag og Norges Fiskarlag når rederier og/eller fartøy vil bytte medlemslag.
* Ved overgang fra et medlemslag til et annet skal fartøykontingenten i en periode på ett år deles mellom de to medlemslagene. Hensikten er å beskytte medlemslag for store økonomiske bredsider ved samtidige og flertallige utmeldinger.
* Det skal ikke drives aktiv verving av rederier og/eller fartøy som er medlem i et annet medlemslag.

Landsmøtet påpeker at det ikke innføres en øvre grense for medlemskap i regionlagene, og medlemsfartøy skal ikke måtte bytte medlemslag mot sin vilje. Det viktigste for Norges Fiskarlag er at medlemmene står i et av medlemslagene.

10. Dobbeltrepresentasjon er en utfordring i Norges Fiskarlag. At medlemmer har innflytelse i flere medlemslag, kan skape ubalanse i organisasjonen. Landsmøtet mener det er et behov for å stramme inn regelverket og fjerne muligheten for å ha samtidige verv i ulike medlemslag. Landsmøtet mener følgende regler skal gjelde for dobbeltrepresentasjon:

* Et medlem skal kun ha verv på medlemslagsnivå i ett medlemslag i gangen. Dette inkluderer å møte som representant på årsmøter og Landsmøtet.
* Reglene for dobbeltrepresentasjon begrenses til én landsmøteperiode i gangen.
* For å legge til rette for aktive lokallag kan alle medlemmer engasjere seg i sine lokale fiskarlag.

Landsmøtet ber Landsstyret følge opp problemstillingen knyttet til dobbeltrepresentasjon, med sikte på å regulere dobbeltrepresentasjon også for selskapsmedlemmer. Landsmøtet anmoder medlemslagene om å være bevisst denne problemstillingen for å unngå at det stilles spørsmål ved representasjon og legitimitet for de ulike medlemslagene.

Landsmøtet legger til grunn at de som velges som representanter, delegater og styremedlemmer svarer til gruppen de er innvalgt fra (lokallag, årsmøter), og at organisasjonsdemokratiet virker dersom noen ikke lenger har tillitt.

11. Landsmøtet mener at tre likestilte medlemslag forutsetter lik innflytelse i organisasjonen. Derfor bør representasjonen i landsmøtet og landsstyret likestilles mellom medlemslagene.

12. Landsmøtet mener at ved en tredeling av representasjonen bør fordelingen av fartøykontingentene (F1 og S1) likestilles mellom medlemslagene. Prinsipielt bør det ligge til hvert medlemslag å fastsette egen fartøykontingent (F2). Et viktig prinsipp bør være at finansieringen av hvert medlemslag skal være knyttet opp til medlemslagets oppslutning.

Nyheter