This is some text inside of a div block.

- De foreslåtte utvidelsene av forhåndsdefinerte utvinningstilatelser (TFO-områder) i Barentshavet, vil kunne komme konflikt med fiskeriene i de aktuelle områdene. Det skriver Fiskebåt i sitt høringssvar til Energidepartementet.

Fiskebåt vil særlig fremheve områdene i Barentshavet som problematisk, de foreslåtte utvidelsene i blokk 7126, 7127, 7128, 7129, hvor det er svært stor helårlig fiskeriaktivitet med alle typer fiskeredskap. Når det gjelder de foreslåtte utvidelser i blokkene 7228, 7229 og 7230, foregår det betydelig linefiske. Fiskebåt legger til grunn at Energidepartementet tar kontakt med Fiskeridirektoratet for å få nærmere informasjon om fiskeriaktiviteten i de aktuelle områdene, skriver Fiskebåt i høringssvaret.

- Fiskebåt er opptatt av at etablering- og eller utvidelser av andre næringer i våre havområder ikke fortrenger fiskernes historiske rett og adgang til fiskefeltene. Det er imidlertid avgjørende at hensynet til viktige gyte- og oppvekstområder for fisk hensyntas, og at det i denne sammenheng legges til grunn en streng føre var tilnærming som ivaretar de ulike fiskeartenes biologiske forutsetninger og evne til reproduksjon og mattilgang. Etableringer av andre i norske havområder må ikke på en negativ måte forstyrre fiskens naturlige vandringsmønster, da dette vil kunne få store negative konsekvenser for både land og flåteleddet, skriver Fiskebåt i høringen.

Her kan du lese høringssvaret fra Fiskebåt.

Nyheter
No items found.