This is some text inside of a div block.

- Vi kan ikke akseptere at området Røst/Lofoten åpnes til petroleumsformål som fortrenger fiskeflåten, og setter i fare ulike fiskearters vandringsområde, mattilgang og evne til reproduksjon. Det sier styreleder i Fiskebåt Nord, Ivar Andreassen.

Andreassen viser til Høyre sitt utspill om å åpne gassfeltet Nordland VI for framtidig utvinning. Med seg har han også resten av styret i Fiskebåt Nord.

- Vi er et samlet styre som står bak dette. I området Nordland VI er det stedvis fiskeriaktivitet gjennom hele året. Der foregår et intensivt bunntrålfiske etter torsk fra februar til april, samt fiske etter sild i første og fjerde kvartal. Fiske etter bunnfisk foregår fra land og ut til Eggakanten til en dybde på 900 meter. Det fiskes mye sei og hyse med ulike redskap, og ellers fiskes det etter artene breiflabb, brosme, lange, uer og blåkveite langs Eggakanten i perioden juni – august, sier Andreassen.

Ivar Andreassen, styreleder i Fiskebåt Nord.

I styrevedtaket blir det også vist til at området Nordland VI er et svært viktig fiskeområde for både kyst- og havfiskeflåten, og gyteområde for våre viktigste fiskearter.

- Vi vil spesielt trekke frem at norsk vårgytende sild de siste årene har trukket lenger nord for å gyte, og området derfor er enda mer sårbart for menneskelig påvirkning enn tidligere. Vi kan derfor ikke akseptere at området åpnes til petroleumsformål, sier Andreassen.

Nyheter
No items found.