This is some text inside of a div block.

- Fiskebåt er grunnleggende positive til forvaltningsplaner, som har fått økt aktualitet parallelt med større arealbehov til nye næringer som havvind, og større ambisjoner for vern av havområder. Forvaltningsplanene er spesielt viktige for å gi de ulike næringene forutsigbarhet, og for å dempe konfliktnivået mellom næringene.

Det sa Jan Ivar Maråk, assisterende direktør i Fiskebåt, ta han var med på regjeringen sin innspillmøte denne uka. Under kan du lese hele innlegget som Maråk holdt.

 
Vår målsetting er å fiske bærekraftige kvoter med minst mulig negativ påvirkning av miljøet, herunder å redusere utslippene av klimagasser. Beslaglegging av viktige fiskeområder, enten av andre næringer, eller på grunn av vern, utgjør en utfordring for denne målsettingen.
 
Fiskebåt er grunnleggende positive til forvaltningsplaner, som har fått økt aktualitet parallelt med større arealbehov til nye næringer som havvind, og større ambisjoner for vern av havområder. Forvaltningsplanene er spesielt viktige for å gi de ulike næringene forutsigbarhet, og for å dempe konfliktnivået mellom næringene.
 
Det er historisk fiskerinæringen som har gitt Norge råderetten over store havområder, og det er viktig at den tradisjonelle fiskerinæringen blir tilstrekkelig ivaretatt i forvaltningsplanene. I dette ligger det at viktige gyteområder, fiskeområder og oppvekstområder må skjermes mot annen aktivitet.
 
Opprettelse av SVO (Særlig verdifulle og sårbare områder) er et sentralt element i forvaltningsplanene. SVO´er skal i utgangspunktet ikke gi begrensninger for næringsaktivitet, men gi et signal om å vise aktsomhet. I praksis ser vi ofte at mange aktører ser på SVO´er som områder som skal gis totalt vern mot all aktivitet.
 
Det er viktig at forvaltningen tar utgangspunkt i hva slags miljøverdier SVO´ene er opprettet for. Det gir for eksempel liten mening å stenge et område for fiske med bunnredskap, dersom SVO´en er opprettet for å beskytte svømmende sjøfugl.
 
Kriteriene for å bli definert som SVO´er etter vår mening altfor vage og generelle. I praksis vil omtrent alle norske havområder kunne defineres som SVO med disse kriteriene, jfr. forslaget til SVO´er i Barentshavet. Vi er redd for at SVO´ene mister litt av sin legitimitet dersom områdene blir så omfattende. Vi tror det med fordel bør stilles litt strengere krav for å bli definert som SVO. 
 
Det som likevel blir viktigst er å være bevisst på at forvaltningen av SVO´er må ta utgangspunkt i hva slags miljøverdier SVO´ene er opprettet for, og ikke ha som utgangspunkt at det meste skal være forbudt i slike områder.
 
Til slutt. Fiskebåt støtter kravene som er fremsatt om behovet for økt kunnskap før det åpnes for gruvedrift på havbunnen. Regjeringens tilnærming i denne saken er ikke i samsvar med føre var linjen regjeringen ellers er opptatt av i forvaltningen av havområdene.

Nyheter
No items found.