This is some text inside of a div block.

Det internasjonale råd for havforskning (ICES) har i dag kommet med kvoteråd for norsk vårgytende sild, makrell, kolmule og hestmakrell. Fiskebåt deler bekymringen mange fiskere har for utviklingen i bestanden av norsk vårgytende sild, samt at det stilles spørsmål ved bestandssituasjonen for makrell.

Det er uheldig for tilliten til rådgivningen at makrellbestanden oppjusteres år etter år, skriver ressursforsker i Fiskebåt, Gjert Dingsør i denne artikkelen.
 
Gjennom norske forskere har Russland levert fangstdata til WGWIDE i 2023. Manglende russiske toktdata er antatt å ha liten betydning for kvoterådene.
 
Norsk vårgytende sild: ICES anbefaler i henhold til den vedtatte forvaltningsplanen mellom Norge, EU, Færøyene, Island og Russland en totalfangst inntil 390.010 tonn i 2024, ned 24% fra avtalt kvote for 2023 (511.171 tonn). Gytebestanden er predikert til å komme under tiltakspunktet i 2024 og kvoterådet er derfor ikke begrenset av stabilitetsklausulen på -20%. Det at bestanden kommer under tiltakspunktet, medfører også at ønsket fiskepress reduseres fra 0,14 til 0,124.  Det er fremdeles den sterke 2016 årsklassen som bidrar mest til bestanden. Ved å summere de nasjonale kvotene beregner ICES at ca. 693 tusen tonn fangstes i 2023, som tilsvarer en fiskedødelighet på 0,19. Dette er over FMSY (0,157) og FMGT (0,14). 
 
Bestanden er i en fallende trend. På grunn av svake årsklasser etter 2016 er det ventet at bestanden vil fortsette å minke. ICES predikerer at bestanden vil komme under MSY Btrigger i 2024 og er ventet å falle videre til 2025, selv om totalfangsten begrenses til kvoterådet. Videre overfiske vil forverre denne situasjonen. Det russiske rekrutteringstoktet i Barentshavet har ikke blitt gjennomført de to siste årene, men dette er antatt å ha liten innvirkning på kvoterådet.
 
Makrell: ICES anbefaler i henhold til MSY tilnærmingen en totalfangst inntil 739.386 tonn i 2024, som er ned 5% i forhold til rådet for 2023 (782.066 tonn). ICES vurderer fiskepresset i 2023 til å være 0,38 som er over FMSY (0,26) og føre-var nivået Fpa (0,36). Gytebestanden er i god biologisk forfatning og godt over MSY Btrigger på 2,58 millioner tonn. Bestanden er i en fallende trend, men gode 2019 og 2020 årsklasser og en oppjustering av bestanden bidrar til å holde gytebestanden på et stabilt nivå. 
 
Kolmule: ICES anbefaler i henhold til den vedtatte forvaltningsplanen mellom Norge, EU, Færøyene og Island en totalfangst inntil 1.529.754 tonn i 2024, opp 13 % fra avtalt kvote for 2023 (1.359.629 tonn). Bestanden er i god biologisk forfatning og gytebestanden er predikert til å være 6,8 millioner tonn i 2024. Summen av nasjonale kvoter tilsier at fangsten i 2023 vil være 1,67 millioner tonn. Dette tilsvarer en fiskedødelighet på 0,52, som er over FMSY og Fpa (0,32). Hvis rådet følges er det ventet at bestanden vil vokse frem mot 2025 på grunn av sterke 2020 og 2021 årsklasser. 
 
Vestlig hestmakrell: ICES anbefaler i henhold til MSY og en føre-var tilnærming, nullfangst for 2024, likt rådet for 2023. Bestanden er under Blim og er ikke ventet å komme over i 2025, selv med nullfangst. Det er denne bestanden av hestmakrell som er viktigst i norske farvann.
 
Hestmakrell i Nordsjøen og Skagerrak: ICES anbefaler i henhold til en MSY tilnærming totalfangst inntil 9730 tonn for hvert av årene 2024 og 2025, opp 8% i forhold til forrige råd. Hovedtyngden av denne bestanden fangstes sør i Nordsjøen.

Nyheter