This is some text inside of a div block.

Fiskebåt gjentar at det er på høy tid at kystflåtens loddefiske lukkes. Vi forventer at dette besluttes i løpet av 2024, sier avdelingsleder i Fiskebåt, Espen Jacobsen.

Som tidligere år baseres også i 2024 kystflåtens loddefiske i Barentshavet, og hvilke fartøy som får anledning til å delta med bakgrunn i påmelding og loddtrekning. Ifølge Norges Sildesalgslag er antall påmeldte kystfartøy 144.  

- Fiskebåt har over lengre tid krevd at kystflåtens loddefiske må lukkes, sist i brev datert 21. juni 2023 til Nærings- og fiskeridepartementet. Dessverre ble vårt krav til lukking av fiskeriet avslått i brev fra departementet 15. november 2023, sier Jacobsen.

Avdelingsleder Espen Jacobsen.

Kostbart og lite forutsigbart reguleringsopplegg

Kystflåtens reguleringsopplegg for loddefiske i Barentshavet med påmelding og påfølgende loddtrekning av deltakende fartøy, gir et lite forutsigbart driftsopplegg for samtlige fartøy i kystgruppen som ønsker å delta i loddefisket.

- Til forskjell fra andre åpne fiskerier, hvor samtlige fartøy på visse vilkår får anledning til å delta i fisket, er deltakelsen i kystflåtens loddefiske i Barentshavet basert på loddtrekning hvor kun en liten andel av påmeldte fartøy får anledning til å delta i fisket. For å drive fiske etter lodde kreves det store investeringer i utstyr og redskap (nøter) for at det enkelte fartøy skal settes i stand for å kunne fiske. Disse investeringene vil med dagens ordning i mange tilfeller aldri kunne tjenes inn, hvis det aktuelle fartøyet ikke vinner den årlige «statlige loddtrekningen» deltakelse baseres på, sier Jacobsen.

Stor interesse

Rekordmange fartøy har i år som tidligere år meldt sin interesse for deltakelse i fisket, men dessverre er det kun et fåtall av de påmeldte fartøyene har til hensikt å avvikle fisket etter lodde. Påmeldingen gjøres åpenbart kun for å komme i posisjon ved en fremtidig lukking av fiskeriet. Etter Fiskebåt sitt syn er myndighetenes manglende vilje til å lukke fiskeriet et tegn på at man ikke tar næringen på alvor. Fartøy som åpenbart ikke er egnet/utstyrt, eller tar utseiling hvis de vinner «statens loddtrekning» for deltakelse, må fjernes fra listene og ikke komme i betraktning ved en fremtidig lukking hvis de ikke har en saklig grunn for ikke å ta utseiling. I år er det 144 fartøy som er påmeldt, og med årets kvotegrunnlag gir dette rom for at om lag 50 – 60 fartøy blir trukket ut for å delta i fisket.

- Ved å lukke kystflåtens loddefiske, kunne man som alternativ til strukturordning innført en rulleringsordning blant de fartøy lukkingen omfattet. Dette ville ført til større forutsigbarhet, samt at samtlige fartøy hadde fått deltatt enkelte år. Slik reguleringen er lagt opp nå er det ren bingo, sier Jacobsen.

Fiskebåt gjentar at det er på høy tid at myndighetene beslutter lukking av kystflåtens loddefiske, og det forventes at dette besluttes i løpet av 2024.

Nyheter
No items found.