This is some text inside of a div block.

Redaktør i Fiskeribladet, Øystein Hage, omtaler i en kommentarartikkel Olje- og energidepartementets forslag om å gjøre unntak fra innsyn i søknader og protokoller i saker om prekvalifisering og tildeling av prosjektområder for vindkraft til havs som første skritt på veien mot en total overkjøring av miljø- og fiskeriinteressene.

Av Kåre Heggebø, Norges Fiskarlag og Audun Maråk, Fiskebåt

Redaktøren mener å vite at Fiskarlaget og Fiskebåt er satt på sidelinjen av havvindbransjen.  Vi mener redaktøren er på villspor, og at det sendes uberettigede stikk i vår retning i havvindsaken; når:

-Fiskarlaget og Fiskebåt har blitt invitert på statsministerens kontor for å presentere våre syn på havvindsatsingen
-I Regjeringens samarbeidsforum for havvind er Fiskarlaget og Fiskebåt deltakere
-Fiskebåt og Fiskarlaget har fått gjennomslag i Regjeringen for at havvind ikke skal bygges ut i viktige fiskeri-, gyte- og oppvekstområder
-Fiskarlaget og Fiskebåt er invitert på alle sentrale arenaer der utbygging av havvind diskuteres
-At vi sammen med havvindinteresser er blitt enige om prinsipper knyttet til kunnskap og ivaretakelser av fiskeriinteressene. Blir prinsippene ikke fulgt opp i praksis vil det selvsagt få konsekvenser for den videre havvind-debatten.

Så er vi enig med redaktøren i at det er avgjørende at fiskerinæringen har fullt innsyn, og full involvering, i den norske havvindsatsingen. Fra vår side er det et ufravikelig krav. Det er også en viktig grunn til at Fiskarlaget og Fiskebåt sitter ved bordet.

Og til lesernes orientering, siden redaktøren har sovet i timen, vi har protestert på forslaget om manglende innsyn i søknader knyttet til prekvalifisering og tildeling av prosjektområder for vindkraft til havs. Vår protest har fått bred dekning i media og hos politikerne. Vi legger til grunn at vi blir hørt.
Resultatene vi har oppnådd hadde ikke vært mulig om redaktørens karakteristikker av vår innsats hadde vært riktige, eller om vi hadde valgt redaktørens oppskrift. Så langt mener vi bestemt at vår strategi har tjent fiskerinæringen godt.

Samtidig er vi ikke naive, og vi kommer til å vurdere både politikerne og havvindnæringen på hva de faktisk gjør, ikke hva de sier.
Norske fiskere kan være trygge på at Fiskarlaget og Fiskebåt kommer til å ta nødvendige virkemidler i bruk for å sikre at fiskerne, fiskeressursene og miljøinteressene ikke blir overkjørt av havvindinteressene.

-Og vi vet det kan bli en formidabel oppgave.

Ytringer