This is some text inside of a div block.

Styreleder i Nord Fiskarlag, Roger Hansen, fortsetter med provokasjoner. I et intervju med Kyst og Fjord, ber han om «regnehjelp» fra Fiskebåt.

Under kan du lese tilsvaret fra styreleder Christian Halstensen og adm.dir. Audun Maråk i Fiskebåt.


Styrelederen i Nord fortsetter å provosere. Det har neppe noen hensikt å svare, fordi vedkommende vil fortsette med sine provokasjoner og splittende uttalelser. Vi skal likevel gjøre et unntak.

For det første, Fiskebåt har fra dag en bedt om at sildestigen og trålstigen skal gjeninnføres. I motsetning til styrelederen i Nord opptrer Fiskebåt ikke illojalt i forhold til enstemmige fordelingsvedtak i Fiskarlaget.

For det andre, regnehjelpen;

-Ringnot har tjent på en fast andel ved de kvotenivåene vi har hatt de siste årene på norsk vårgytende sild.

-Det blir hevdet at trål har fått økte torskekvoter som følge av Stortingets beslutning om å erstatte trålstigen med en fast andel på 32 prosent. Dette er feil. Torsketrål har samlet tapt torskekvantum de årene kvoten er fordelt ihht. en fast andel på 32 prosent. Ikke det store kvantumet, men om lag 400 tonn torsk totalt.

At havfiskeflåten har fått refordeling av hyse og sei som kystflåten ikke fisker, er ikke et tap for kystflåten. Det følger av fordelingsprinsippene at kvoter som en gruppe ikke ønsker/klarer å fiske skal overføres til andre fiskere. Først internt i kyst eller hav, dernest om det er påkrevet for å fiske den norske totalkvoten, mellom de ulike fartøygruppene. Alternativt går kvotene tapt for Norge.

I beregningen av det økonomiske tapet til den enkelte trålfisker har vi sammenlignet situasjonen når vi belaster åpen gruppes andel fra toppen, og ikke fra konvensjonell kysts gruppeandel slik fordelingsvedtakene tilsier. Vi har lagt til grunn totalkvoten for torsk i 2023, og gjennomsnittsprisen i Råfisklaget i 2023. Tapet blir da i underkant av 50 000,- kroner for den enkelte fisker og vedkommende sin familie.

Vi kan også dokumentere andre endringer som har medført økte andeler til kystflåten de siste årene, samt andre endringer som har rammet fiskeflåten over 28 meter. Vi lar det være, det vil uansett være nytteløst. Fakta har liten verdi i verden til lederen i Nord Fiskarlag.

Ytringer
No items found.