This is some text inside of a div block.

Nærings- og fiskeridepartementet bestemte i desember 2023 å begrense deltakelsen i snøkrabbefangst fra 1. januar 2025. Dette krever tilbakekalling av alle eksisterende tillatelser.

Det er derfor i dag vedtatt en kongelig resolusjon hvor dagens snøkrabbetillatelser blir tilbakekalt, og nye tillatelser kan søkes basert på nye vilkår, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

– Det som nå er vedtatt er en gjennomføring av beslutningen fra desember 2023. Det er nødvendig med en strengere begrensning av deltakelsen for å sikre bedre lønnsomhet i snøkrabbefangsten. Færre deltakere vil gi mer forutsigbarhet for aktørene og begrense miljøpåvirkningen fangsten medfører i form av etterlatte og tapte redskaper i havet, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss i pressemeldinge n.

Levende leveranser

Det er også besluttet at 10 prosent av totalkvoten av snøkrabbe skal avsettes til levering av levende snøkrabbe fra 2025. Dette vil være råstoff som fartøy med ny snøkrabbetillatelse kan søke om å få fangste på vilkår om avtale med landindustrien. Fiskeridirektoratet vil få i oppdrag å finne en god måte å administrere denne avsetningen i samarbeid og dialog med næringen.

– Jeg er opptatt av å stimulere til mer aktivitet på land, og jeg vil se om en øremerking av råstoff kan bidra. Samtidig må vi ivareta lønnsomheten til fartøyene, og det er behov for å gjøre tilpasninger i tråd med nye driftsmønster, men dersom dette gir positive ringvirkninger så kan vi vurdere om avsetningen burde økes i fremtiden, sier Næss.

Høring

Det ble gjennomført en høring i 2023 med forslag om å begrense deltakelsen i fangst av snøkrabbe. Nesten samtlige høringsinstanser ønsket en begrensning av fangsten. På denne bakgrunn besluttet departementet at deltakelsen skal begrenses fra 1. januar 2025. Deltakelsen begrenses med krav om aktivitet i fangsten i to av kvalifiseringsårene (2020, 2021, 2022 frem til 16. mai), samt at det vil åpnes opp for en mulighet for å søke dispensasjon for de som har gjort investeringer, på strenge vilkår.

Alle berørte fartøyeiere vil bli underrettet om tilbakekallsvedtaket og tillatelsene blir deretter slettet. Alle berørte fartøyeiere vil samtidig bli underrettet om de nye vilkårene for snøkrabbetillatelse. De nye vilkårene for deltakelsen i fangst av snøkrabbe blir fastsatt i konsesjonsforskriften, og trer i kraft straks slik at prosessen med å behandle søknader om tildeling av nye snøkrabbetillatelser kan starte.

Se også pressemelding 18.12.2023: Reguleringen av snøkrabbe for 2024 er klar - regjeringen.no

Nyheter