This is some text inside of a div block.

Fiskebåt mener Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) vurdering av utbygging av vindkraftverk på Goliatfeltet må være spikeren i kista for prosjektet. Det sier avdelingsleder Espen Jacobsen i Fiskebåt.

NVE etterlyser særskilt begrunnelse for utbyggingen av GoliatVind utenfor Finnmarkskysten, skriver Energiteknikk.

GoliatVind AS leverte i oktober melding om igangsatt planlegging av sitt demonstrasjonsanlegg for flytende havvind, på 75 MW. For å bli ferdig i 2027, må selskapet ha konsesjonsvedtak allerede i august 2024. GoliatVind planlegges utenfor de 20 identifiserte utredningsområdene for havvind, noe NVE bemerker i sitt høringssvar, skriver Energiteknikk.

«På generelt grunnlag mener NVE at det må kreves en særskilt begrunnelse for å konsesjonsbehandle havvindprosjekter som ligger utenfor de identifisere områdene»

Uttalelsen må veie tungt

- Fiskebåt er fornøyd med at NVE i denne saken støtter og gjentar Fiskebåt sine bekymringer og syn på hva som må ligge til grunn for at man skal ha en forsvarlig utbygging av vindkraftverk til havs. Fiskebåt mener NVE sin uttalelse må veie tungt, og at olje- og energidepartementet med bakgrunn i denne og alle andre høringssvar setter foten ned og ikke tillater utbygging av vindkraft på Goliatfeltet. I motsatt fall svekker Olje- og energidepartementet legitimiteten til sitt eget fagdirektorat og sin egen rolle i disse sakene, sier avdelingsleder Espen Jacobsen i Fiskebåt.
 
Felles prinsipper

Han viser til at vindkraftnæringens interesseorganisasjoner, Offshore Norge, Fornybar Norge og fiskerinæringens organisasjoner Fiskebåt, Norges Fiskarlag, i felleskap har utarbeidet prinsipper og kjøreregler som skal sikre god sameksistens mellom havnæringene. Dette er prinsipper som skal legges til grunn ved enhver utbygging av vindkraftverk til havs. 
 
- Det viktigste prinsippet i så måte er at enhver utbygging av vindkraftverk til havs må være basert på tilstrekkelig kunnskap om konsekvensene utbygging vil kunne medføre for det biologiske mangfoldet i havet, og de ulike fiskeartenes evne til reproduksjon og mattilgang, samt at viktige vandringsruter og oppvekstområder for ulike fiskearter ikke må forstyrres, sier Jacobsen.
 
Fiskebåt mener Olje- og energidepartement med bakgrunn i denne felles forståelsen har enda et grunnlag for å nekte utbygging.

Her kan du lese høringssvaret fra NVE.
 

Nyheter