This is some text inside of a div block.

Et enstemmig årsmøte i Fiskebåt Nord ber om at styret i Fiskebåt iverksetter en prosess for å utrede alternative organisasjonstilknytninger for Fiskebåt.

Årsmøtet vedtok også at det etter en slik prosess innkalles til et ekstraordinært årsmøte i Fiskebåt Nord, for å ta endelig stilling til hvordan Fiskebåts fremtidige organisasjonstilknytning skal innrettes.

Vedtaket er en oppfølging av årsmøtevedtaket fra Fiskebåt i februar, om at Fiskebåt skal vurdere tilknytningen til Norges Fiskarlag viss det ikke ble en tredeling av organisasjonen på landsmøtet til Fiskarlaget i november. På Fiskarlaget sitt landsmøte ble dette nedstemt, da de nødvendige endringene i vedtektene skulle vedtas;

Nord Fiskarlag blokkerte organisasjonssaka

Under kan du lese vedtaket fra årsmøtet i Fiskebåt Nord.

Her er vedtaket i organisasjonssaken

«Årsmøte i Fiskebåt Nord tar innledningen fra styreleder i Fiskebåt, Christian Halstensen til orientering.

Fiskebåt Nord viser til foreningens vedtak i organisasjonssaken på årsmøtet den 24. november 2022 som ga enstemmig tilslutning til anbefalingene fra organisasjonsutvalget i Fiskebåt, herunder pkt. 2 som lyder slik:

«Organisasjonsutvalget vil påpeke at det er viktig at Fiskebåt sin formelle makt som høringsinstans hos myndighetene sikres og den formelle innflytelsen i Norges Fiskarlag må styrkes. Fiskebåt sitt medlemskap i Norges Fiskarlag bør ikke videreføres dersom enighet om viktige prinsipper ikke sikres gjennom formelle avtaler som sikrer likeverdig innflytelse. Endring av ressursfordeling kan kun vedtas med tilslutning fra samtlige medlemslag.»

Fiskebåt Nord viser til et klart flertall i Norges Fiskarlags organisasjonsutvalg om en tredeling av representasjonen i Fiskarlaget. Organisasjonsutvalgets forslag ble av et enstemmig landsstyre i Norges Fiskarlag lagt frem for Norges Fiskarlags landsmøte i 2023. Forslaget ble av et flertall av landsmøtets delegater vedtatt, men endringen ble imidlertid stoppet av et marginalt negativt mindretall når de nødvendige vedtektsendringer ble stemt over. Fiskebåt Nord mener at dette på en tydelig måte illustrerer at Norges Fiskarlags rolle som samlende organisasjon for norske fiskere er svekket.

Fiskebåt Nord ber på bakgrunn av det ovenstående om at styret i Fiskebåt iverksetter en prosess for å utrede alternative organisasjonstilknytninger for Fiskebåt, og at det etter en slik prosess innkalles til et ekstraordinært årsmøte for å ta endelig stilling til hvordan Fiskebåts fremtidige organisasjonstilknytning skal innrettes.»

Nyheter
No items found.