This is some text inside of a div block.

Årsmøtet i Fiskebåt Vest har vedtatt at styret i Fiskebåt greie ut alternative organisasjonstilknyttingar. Konklusjonen i vedtaket er difor den same som årsmøtet i Fiskebåt Nord vedtok sist veke.

Det var eit samrøystes årsmøte som gjekk inn for innstillinga frå styret i Fiskebåt Vest (under).

Les også;

Fiskebåt Nord ber om utredning av organisasjonstilkytning

Nord Fiskarlag blokkerte organisasjonssakaSak 12 Organisasjonssak

- vedtatt av eit samrøystes årsmøte

«Årsmøtet tar innledningen fra styreleder i Fiskebåt Vest Janne Grethe Strand Aasnæs til orientering.

Fiskebåt Vest viser til foreningens vedtak til organisasjonssaken på årsmøtet den 2. desember 2022 som ga enstemmig tilslutning til anbefalingene fra organisasjonsutvalget i Fiskebåt, herunder pkt. 2 som lyder slik:


«Organisasjonsutvalget vil påpeke at det er viktig at Fiskebåt sin formelle makt som høringsinstans hos myndighetene sikres og den formelle innflytelsen i Norges Fiskarlag må styrkes. Fiskebåt sitt medlemskap i Norges Fiskarlag bør ikke videreføres dersom enighet om viktige prinsipper ikke sikres gjennom formelle avtaler som sikrer  likeverdig innflytelse. Endring av ressursfordeling kan kun vedtas med tilslutning fra samtlige medlemslag.»

Fiskebåt Vest viser videre til at også de øvrige regionforeningene og Fiskebåts årsmøte i 2023 tilsluttet organisasjonsutvalgets anbefalinger.

Fiskebåt Vest konstaterer med beklagelse at Landsmøtet i Norges Fiskarlag som ble avholdt i november 2023 ikke klarte å vedta en ny og fremtidsrettet organisasjonsstruktur som innfrir Fiskebåts forutsetninger. Situasjonen blir også i fortsettelsen at Fiskebåt vil ha mindre innflytelse enn de to andre medlemslagene som begge har negativt flertall i Landsmøtet. Det er også svært beklagelig at Landsmøtet ikke klarte å samle seg om et krav til kvalifisert stemmeovervekt i saker av ressursfordelende karakter.

Fiskebåt Vest ber på bakgrunn av det ovenstående om at styret i Fiskebåt iverksetter en prosess for å utrede alternative organisasjonstilknytninger for Fiskebåt, og at det etter at en slik prosess er gjennomført innkalles til et ekstraordinært årsmøte i Fiskebåt Vest for å ta endelig stilling hvordan Fiskebåts fremtidige organisasjonstilknytning skal innrettes.»

Nyheter
No items found.