This is some text inside of a div block.

Norge og Færøyene er enige om en avtale for fisket i 2024.

I samsvar med nedgangen i torskekvoten og hysekvoten i Barentshavet medfører avtalen for 2024 en reduksjon av kvotenivået fra årets nivå. Færøyenes kvoter på torsk i norsk sone reduseres med 600 tonn til 4 345 torsk. Hysekvoten reduseres fra 1 100 tonn til 980 tonn. Færøyenes kvoter på torsk og bifangst videreføres på henholdsvis 500 og 400 tonn, skriver Fiskeri- og næringsdepartementet i en pressemelding.

I tillegg til disse kvotene, kan færøyske fartøy fiske opp til 5 800 tonn torsk, 550 tonn hyse og 350 tonn andre arter som bifangst som de har fått gjennom bytteavtalen sin med Russland, mens norske fartøy kan fiske opp til 53 600 tonn av den norske kolmulekvoten for 2024 i færøyske farvann.

De norske kvotene på lange/blålange reduseres fra 3 000 tonn til 2 600 tonn, brosmekvoten reduseres fra 1 500 tonn til 1 300 tonn. Bifangstkvoten for andre arter reduseres fra 800 tonn til 600 tonn.

Makrellkvoten på 6 600 tonn videreføres fra inneværende år. Makrellkvoten kan fiskes både i færøyske farvann, norsk økonomisk sone og internasjonalt farvann.

Nyheter