This is some text inside of a div block.

Den 25. april leverte NVE en rapport hvor de har identifisert 20 områder langs kysten til produksjon av mer enn 30 GW havvind. Dette tilsvarer strømforbruket i Norge i dag. Områdene dekker totalt 54000 km2, like stort som Innlandet fylke, skriver Nina Rasmusen og Audun Maråk i dette innlegget.

NVE er tydelig på at områdene skal avgrenses ytterligere basert mer og ny kunnskap. Det er positivt. Fiskebåt har over lengre tid bedt om det bevilges nok midler til forskning og kunnskapsinnhenting.  Åpning av nye områder til havvind skal være kunnskapsbasert for å sikre at vi ivaretar hensynet til miljø og fiskeri.

Viktige områder skal skjermes

Regjeringen med statsminister Jonas Gahr Støre og fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran har ved flere anledninger fastslått at fiskerne ikke skal fortrenges fra viktige fiskefelt, og at det ikke skal etableres havvind på områder som svekker fiskeriressursene. Kort og godt betyr det at fiskefelt, gyte- og oppvekstområder for viktige fiskebestander skal skjermes.

Fiskebåt har vurdert de 20 områdene og kan allerede nå konkludere med at det er noen områder som vil være spesielt konfliktfylte. Sønnavind A i Skagerrak er vurdert som et område der interessekonflikten med fiskerinæringen er stor. Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet valgte å ta dissens på dette området i NVE-rapporten. Når statsministeren har fastslått at fiskerne ikke skal fortrenges fra viktige fiskefelt, burde ikke NVE tatt med dette området. Det gir et dårlig signal.

I områdene Nordavind A og Nordavind B utenfor Finnmarkskysten er det betydelig fiskeriaktivitet. Det er dessuten gytevandring av lodde der, og lodde er en viktig nøkkelart i økosystemet i Barentshavet. Områdene overlapper også foreslått SVO-område (særlig verdifullt og sårbart område). Området Nordvest C som ligger i Norskehavet utenfor Midt-Norge er gyteområde for flere viktige fiskebestander. Det pågår fiskeri i dette området og ligger tett opp mot viktige fiskefelt som Storegga og Onagrunnen. I området Vestavind E som er lokalisert utenfor Vestland i Nordsjøen pågår det tråling etter kolmule. Etablering av havvind vil ødelegge for dette fiskeriet. Området Sørvest E ligger tett opp og overlapper tobisbanker i Nordsjøen. Tobis er en nøkkelart i økosystemet i Nordsjøen.

Naturmangfoldet

Områdene Fiskebåt her har pekt på er viktig for fiskerinæringen og naturmangfoldet, og derfor ikke egnet for utbygging av havvind. Heller ikke de øvrige områdene i rapporten er uten konflikter, som vi vil komme tilbake til videre i høringsprosessen.

Nordsjøen sett i forhold til areal er det mest rike og produktive av våre havområder.  Fiskebåt er bekymret for at den nye havnæringen vil presse på å få etablert mest mulig havvind i Nordsjøen. Også andre nasjoner har planer om storstilt utbygging av havvind i Nordsjøen. Det er derfor viktig at Norge som hav- og fiskerinasjon er sitt ansvar bevist og sikrer at den samlede belastning i Nordsjøbassenget ikke setter fiskebestandene og naturmangfoldet i fare. Området må forvaltes med fornuft. Forskning må prioriteres og et føre-var prinsipp må følges. Kunnskap om konsekvenser må på plass før utbygging av havvind.

Fiskebåt vil påpeke at økonomi og nettinvesteringer ikke er vurdert i rapporten.  Vi konstaterer at utbyggere som ønsker å bygge ut i Sørlig Nordsjø II sier at statlige subsidier på 15 milliarder kroner ikke vil være nok for å sikre utbygging i dette området. Flere og flere fagfolk advarer i dag mot en hodeløs satsing på havvind.

At skattebetalernes/ folkets penger skal anvendes til utbygging av havvind som vil være tapsprosjekt, skade en bærekraftig forvaltning av fiskeressursene og skade etablerte lønnsomme næringer vil ikke bli akseptert.  Norge må ikke spille russisk rulett med statlige midler og fiskerinæringen. Regjeringen må bruke vett i arbeidet med havvind, og har de ikke vett må de be Vårherre om å få det.

Les også;

- Overrasket over arealomfanget

Innspill til NVEs arbeid med å identifisere nye områder for vindkraft til havs

Ytringer