This is some text inside of a div block.

Det internasjonale råd for havforskning (ICES) har i dag kommet med diverse råd for bestander i norske havområder for 2024. ICES har suspendert Russland og gir på nåværende tidspunkt ikke råd for fellesbestandene i Barentshavet.

Havforskningsinstituttet vil komme med råd for nordøstarktisk torsk, nordøstarktisk hyse og blåkveite til høsten.

Nordøstarktisk sei

Rådet er gitt i henhold til forvaltningsplanen og ICES anbefaler en kvote på inntil 223 123 tonn, ned 2% fra avtalt kvote for 2023. Bestanden er i god stand og høstes bærekraftig, fiskepresset har vært under FMGT(0,32) siden 2013. Gytebestanden hadde en topp i 2022 og er forventet å falle litt i kommende år. Rekrutteringen har vært relativt stabil.

Kysttorsk nord for 67 N

Rådet er gitt i henhold til forvaltningsplanen og ICES anbefaler en kvote på inntil 26 612 tonn for 2024, inkludert fritidsfiske. Rådet er ned 9% fra rådet i fjor og nedgangen skyldes et for høyt fiskepress. Gytebestanden ligger like over tiltaksgrensen, men det er ikke bestemt hva som skjer under denne grensen utenom at de sier at i så fall må forvaltningsregelen evalueres på nytt. 

Kysttorsk 62 - 67N

Rådet blir gitt for to år av gangen. ICES anbefaler i henhold til føre-var tilnærming en totalfangst inntil 9136 tonn for 2023 og 2024, opp 20% fra rådet for 2022. ICES antar at 4420 tonn av totalen vil bli fisket av fritidsfiskere. ICES gir ikke en ny vurdering av bestanden i år. 

Uer

Vanlig uer ICES anbefaler i henhold til føre-var tilnærming, nullfangst for både 2023 og 2024. Bifangsten har gått opp som følge av økt fiske på snabeluer, det er usikkert om fangstene av vanlig uer er reelle eller om det skyldes feilrapportering av art.

Lange nord for 62 N I

CES anbefaler i henhold til MSY tilnærming en totalfangst inntil 8600 tonn for 2024 og 2025, ned 18% i forhold til forrige råd. Nedgangen skyldes lavere fangst per enhet innsats, lavere enn ønsket gjennomsnittslengde i fangstene, og en føre-var regel.

Brosme nord for 62 N 

ICES anbefaler i henhold til MSY tilnærming en totalfangst inntil 8071 tonn for 2024 og 2025, ned 5 tonn i forhold til forrige råd. Nedgangen skyldes lavere fangst per enhet innsats, og en føre-var regel.

Reker i Skagerrak og Nordsjøen 

ICES anbefaler i henhold til forvaltningsplanen en totalfangst inntil 5125 tonn fra 1. juli 2023 til 30. juni 2024, ned 47% fra forrige råd. Nedgangen skyldes et nytt syn på bestanden og nye referansepunkt etter metoderevisjonen i 2022. Bestanden er godt under tiltaksgrensen og dermed gjelder ikke stabilitetsklausulen på -30%.

Vassild 

ICES anbefaler at når maksimalt langtidsutbytte tilnærmingen (MSY) er benyttet må fangstene av vassild i Norskehavet, Skagerrak og Nordsjøen (ICES område 1,2,3a og 4) ikke overstige 9 499 tonn i årene 2024 og 2025, ned 8% i forhold til forrige råd.

Les hele kvoterådet på HI sin nettside.

Nyheter