This is some text inside of a div block.

– Vi er redde for å bli fortrengt av en næring som er avhengig av subsidier. I sum er dette i ferd med å bli for mye. Vi skal holde en pragmatisk linje, men den står for fall hvis vi ikke får tid til å vente på gode konsekvensutredninger, sier Pål Roaldsnes i Nordic Wildfish.

Selskapet Wind Catching Demo AS har søkt om å få bygge et testanlegg for flytende havvind innenfor området Nordvest C. Området de søker er på totalt 100 kvadratkilometer. I et brev til Nærings- og energidepartementet fra april i år, ber de om «en snarlig indikasjon på mulighetsrommet for arealåpning», skriver Fiskeribladet.

– Det er lite sett i forhold til hele området Nordvest C, som er på 5582 kvadratkilometer, sier Ronny Karlsen, finansdirektør i Wind Catching.

Området er innenfor det Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har identifisert som aktuelt for havvind.

Les også; HI-rapport: - Manglar kunnskap om korleis fiskeria blir påverka.

Mye tid

– Vi er utålmodige etter å komme i gang. Vi mener det er et bra område. Men det er viktig å understreke at det er langt fram før en eventuell produksjon kan komme i gang. Vi har invitert Fiskebåt til å være med på utformingen av konsekvensutredningen for området dersom det skulle bli aktuelt med en konsesjonssøknad, sier Karlsen.

Kartutsnitt som viser området Wind Catching Demo AS har søkt om åpning i, plassert i utredningsområde Nordvest C. Området Wind Catching har søkt om å åpne er på 100 kvadratkilometer av det totale arealet i Nordvest C på 5582 kvadratkilometer. Foto: Wind Catching Demo

Bør ikke utredes

Fiskebåt bruker mye tid på henvendelser fra aktører som vil bygge anlegg for havvind. Nina Rasmussen, avdelingsleder i Fiskebåt, frykter prosessen kan bli uryddig.

– Vi vil gjerne være tilgjengelig og dele informasjon og kunnskap vi har om fiskeri og miljø, men disse møtene må ikke forstås som noe annet enn dialog. De er ikke en aksept fra vår side om planer for utbygging, sier Rasmussen.

Hun frykter prosessen kan få uheldige konsekvenser dersom det kommer mange søknader hvor utbygger ber Olje- og energidepartementet om unntak fra offisielle høringsprosesser.

– Skal saksgangen være ryddig, må søknadene være åpne, sier Rasmussen.

Skal sikre god sameksistens

Fiskebåt har vært tydelig på at området Nordvest C utenfor Midt-Norge ikke bør utredes for havvind. Blant annet fordi det er et viktig gyteområde for uer, og vandringsrute for sild på vei til gyteområde.

– 100 kvadratkilometer er et stort område. Det har kanskje ikke vært så stor fiskeriaktivitet der de siste årene, men fiskeri er dynamisk. Tidligere var det et aktivt brosme og langefiske i området Nordvest C. Det kan det bli igjen med avtakende kvoter på torsk. Derfor er det ekstremt viktig å være føre var, sier Rasmussen.

Hun viser til at Fiskebåt, Sør-Norges Fiskarlag og Fiskarlaget i samarbeid med Offshore Norge har laget en veileder som skal sikre god sameksistens. Her er det også nedfelt prinsipper som at vindkraft til havs ikke skal bygges ut i viktige fiske- eller gyteområder og at det må tas hensyn til vandringsruter for viktige fiskebestander.

Nina Rasmussen, avdelingsleder i Fiskebåt. Foto: CF-Wesenberg

Merker også presset

Fisker Pål Roaldsnes er medlem av samarbeidsutvalget for havvind og fisk. Han merker også presset fra utbyggere som ønske å komme i gang og er bekymret for hva økosystemet tåler.

– Det er vanskelig. Vi vet fryktelig lite om konsekvensene. Havforskningsinstituttet trenger mer enn et halvt år for å finne det ut. Selv etter 50 år med petroleumsaktivitet, er det ingen som kan si hvilken innvirkning det har hatt på fiskeriene, fordi det er så komplekst og så mye som spiller inn, sier Roaldsnes.

Lite lønnsomt

Han viser til at fisken vandrer og bruker elektromagnetiske felt for å orientere seg. Når det legges ned masse kabler i havet, mener han det er naivt å tro at det ikke har en påvirkning på livet i havet.

Han har vært i kontakt med fiskere fra andre land, som har delt sine erfaringer etter at det ble etablert havvindanlegg. Fra Skottland melder fiskere at de også har mistet mange fiskefelt når det etableres fredningssoner rundt anleggene.

– Dette sier fiskere i Holland og Belgia også. De har mistet store deler av de opprinnelige fiskefeltene. Fiskernes hav blir mindre, sier Roaldsnes.

No items found.