This is some text inside of a div block.

Det internasjonale råd for havforskning (ICES) kom i dag med følgende kvoteråd for bestander i Nordsjøen. God gytebestand gjør at de åpner for en økning på 25 prosent for sei.

Her følger en oversikt over kvoterådet:

Sei: ICES anbefaler at når MSY-tilnærming brukes, bør fangstene i 2024 ikke overstige 73 815 tonn, som er opp 25% i forhold til avtalt kvote for 2023. Oppgangen i skyldes en oppjustering av gytebestanden som igjen skyldes høyere rekrutteringsestimat for 2018-2022 enn antatt ved forrige bestandsvurdering. I tillegg er gytebestanden over tiltaksgrensen, MSY Btrigger, noe som tillater og et høyere mål for fiskepresset i 2024 enn for 2023. Fiskepresset er lavere enn FMSY.
 
Torsk: ICES har gjennomført en metoderevisjon for norsjøtorsk. På grunn av forsinkelser har de utsatt kvoterådet til 19. september.
 
Hyse: ICES anbefaler at når MSY-tilnærming brukes, bør fangstene i 2024 ikke overstige 149 024 tonn, opp 118% i forhold til avtalt kvote for 2023 og opp 18% i forhold til kvoterådet for 2023. Oppgangen skyldes god rekruttering og et lavt fiskepress. Gytebestanden estimeres til å være på et historisk høyt nivå og fiskepresset er lavt. Kvotene på hyse har for de siste årene blitt satt mye lavere enn kvoterådene for å minimere fiskepresset på torsk.
 
Rødspette: ICES anbefaler at når MSY-tilnærming brukes, bør fangstene i 2024 ikke overstige 155 015 tonn, opp 3% i forhold til avtalt kvote for 2023. Bestanden er på et høyt nivå og fiskepresset er lavt. 
 
Hvitting: ICES anbefaler at når MSY-tilnærming brukes, bør fangstene i 2024 ikke overstige 128 290 tonn, opp 17% i forhold til kvoterådet for 2023. Bestanden er på et høyt nivå og fiskepresset er mye lavere enn hva rådene tillater. I likhet med hyse har kvotene på hvitting for de siste årene blitt satt mye lavere enn kvoterådene for å minimere fiskepresset på torsk.

Lysing: ICES anbefaler at når MSY-tilnærming brukes, bør fangstene i 2024 ikke overstige 72 839 tonn, ned 12% i forhold til kvoterådet for 2023. Bestanden er i god forfatning og høstes bærekraftig.

Rådene finner dere på HI sine nettside.

Nyheter