This is some text inside of a div block.

Den bilaterale fiskeriavtalen med EU ble undertegnet i går ettermiddag, 17. mars. Dette innebærer at Norge og EU er enige om et kvotebytte og adgang til å fiske i hverandres soner.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap), sier han er fornøyd med at avtalen er på plass.

– Jeg er fornøyd med at vi endelig har kommet til enighet. Det er selvsagt viktig for oss å få disse avtalene på plass, og helst skulle jeg gjerne ha sett at vi greide å komme i mål for mange uker siden. Samtidig har det fra norsk side vært viktig å sikre en balansert avtale, som ivaretar norske kjerneinteresser på lang sikt. Dette har vi greid med denne avtalen, og jeg er fornøyd med resultatet for årets fiske, sier Skjæran.


Forhandlingene med EU har pågått siden oktober i fjor, og det har vært nedlagt utallige timer i forhandlingsmøter i Oslo, Brussel og i videosamtaler både på politisk og embetsnivå.

Blant spørsmålene der avstanden var stor, var norske fartøys adgang til å fiske kolmule i EUs farvann utenfor Irland, og EU-fartøys adgang til å fiske i norsk økonomisk sone i Nordsjøen. Det har i perioder vært harde tak, men jeg er glad for at forhandlingene til slutt førte frem, med et godt resultat, sier Skjæran.

– Med kvotebyttet på plass, kan norske fiskere starte å fiske på kvotene vi har byttet til oss som reker, blåkveite og uer ved Grønland, og kolmule i EU-sonen. EU har i bytteavtalen fått en torskekvote i Barentshavet på 9 150 tonn, sier fiskeri- og havministeren.


Norge og EU har også undertegnet årets avtaler om forvaltningen av bestander i Skagerrak og protokollen for den såkalte naboskapsavtalen med Sverige, som gir noen svenske fartøy adgang til å fiske kvoter som blant annettorsk, sei, hyse, NVG-sild og industrifisk i norsk økonomisk sone sør for 62 grader nord. 

I avtalen om fisket i Skagerrak for 2023 mellom Norge og EU går det frem at Norge fra 1. januar 2024 vil innføre forbud mot grensekryssende fiske. Dette innebærer at grensen til NØS i Skagerrak ikke lenger kan krysses uten at redskap heves. Videre vil det bli innført styrkede rapporteringskrav.

Nyheter