This is some text inside of a div block.

I påvente av andre aktuelle null- eller lavutslippsløsninger for fiskeflåten, mener Fiskebåt at et omsetningskrav for biodrivstoff er et effektivt tiltak for å få ned klimagassutslippene i fiskeflåten, men det har sine ulemper.


Skal et slikt krav innføres må det blant annet samordnes med EU og andre nærliggende land. Viss ikke så må kostnadsøkningen til den norske fiskeflåten kompenseres gjennom redusert CO2-avgift eller økte bevilgninger til kompensasjonsordningen for CO2-avgift. Et annet alternativ kan være å bruke inntekter fra CO2-avgiften til å subsidiere avansert biodrivstoff.

Det skriver Fiskebåt i sitt høringssvar til Miljødirektoratet om saken.

I høringssvaret blir det sterkt advart mot forslaget om å om å innføre et omsetningskrav for biodrivstoff i bunkers som brukes ved fiske i fjerne farvann, da dette vil være en uheldig forskjellsbehandling av fiskeflåten sammenlignet med andre fartøygrupper.

Pris på drivstoff og fisk

Prisen for avansert biodrivstoff er i dag på rundt 13 kroner dyrere per liter enn marin gassolje. I situasjoner der fiskeprisene ikke følger denne prisøkningen må en enten fase ut enkelte fiskeri, eller bunkre uten avgifter i utlandet eller til havs.

- Vi ser allerede tendenser til at lønnsomheten i mange fiskeri er presset som følge av høye drivstoffpriser. Dette gjelder blant annet fisket etter reker, øyepål, vassild, snabeluer, lange og brosme, skriver Fiskebåt.

Økte prisforskjeller mellom norske og utenlandske bunkersstasjoner vil også gjøre det langt mer
lønnsomt å bunkre fra bunkersbåter til havs. Dette skaper nye miljøutfordringer, i tillegg til at det
kan rive grunnlaget bort for mange bunkersstasjoner langs norskekysten. Dette er i seg selv uheldig, og vil tvinge mange fartøyer til å gå lengre distanser for å etterfylle drivstoff.

Kort frist

Planen er å innføre et omsetningskrav allerede fra 1. juli 2023, noe som er gir omsetterne liten tid til å inngå kontrakter for tilgang på tilstrekkelig med avansert biodrivstoff. Fiskebåt mener
et omsetningskrav for biodrivstoff tidligst bør gjennomføres fra 1. januar 2024.

Her kan du lese hele høringssvaret fra Fiskebåt.

Nyheter