This is some text inside of a div block.

Fiskebåt og Pelagisk forening ber Sildelaget sette av 6 -8 millioner kroner til finansiering av loddekartlegging/-forskning ved Jan Mayen sommeren 2024 og i Barentshavet vinteren 2025.

Det vises til at Norges Sildesalgslag årlig behandler disponering av inntrukne midler, som organisasjonene mener kan brukes til dette formålet. En forutsetning er at forskningen gjennomføres i regi av Havforskningsinstituttet (HI).

Avtalesituasjonen med Island er usikker, og med manglende loddetokt i Barentshavet i vinter, er behovet for å få utvidet kunnskapsgrunnlaget for disse to loddebestandene desto viktigere, mener Fiskebåt. Det kan også bli aktuelt å gjennomføre et kartleggingstokt og/eller forsøksfiske på lodde ved Jan Mayen sommeren 2024.

Nyheter