This is some text inside of a div block.

Årsmøtet i Fiskebåt Sør sluttar seg til dei to andre regionlaga, og ber hovudstyret i Fiskebåt om å greie ut alternative organisasjonstilknytningar for organisasjonen.

Dermed går organisasjonsprosessen vidare, der styret har i Fiskebåt no har fått i oppdrag å greie ut om Fiskebåt framleis skal vere ein del av Norges Fiskarlag eller ikkje. I første rekke er det snakk om å kartlegge alternativa, før saka eventuelt skal på opp på ekstraordinære årsmøte i dei tre regionlaga for vidare opp på årsmøtet, eller eit ekstraordinært årsmøte i Fiskebåt for endeleg avgjerd. Under kan du lese det samrøystes vedtaket frå årsmøtet i Fiskebåt Sør i Haugesund.

Les også;

Fiskebåt Nord ber om utredning av organisasjonstilknytning

Fiskebåt Vest vil greie ut organisasjonstilknytning

Nord Fiskarlag blokkerte organisasjonssaka

Her er vedtaket fra årsmøtet i Fiskebåt Sør

«Årsmøtet i Fiskebåt Sør tar innledningen fra styreleder i Fiskebåt Christian Strand Halstensen til orientering. 
 
Fiskebåt Sør viser til foreningens vedtak 9 Organisasjonssaken på årsmøtet 6. desember 2022 som ga enstemmig tilslutning til anbefalingene fra organisasjonsutvalget i Fiskebåt, herunder punkt 2 som lyder slik: 
 
«Organisasjonsutvalget vil påpeke at det er viktig at Fiskebåt sin formelle makt som høringsinstans hos myndighetene sikres og den formelle innflytelsen i Norges Fiskarlag må styrkes. Fiskebåt sitt medlemskap i Norges Fiskarlag bør ikke videreføres dersom enighet om viktige prinsipper ikke sikres gjennom formelle avtaler som sikrer og likeverdig innflytelse. Endring av ressursfordeling kan kun vedtas med tilslutning fra samtlige medlemslag.» 
 
Fiskebåt Sør viser videre til at også de øvre regionforeningene og Fiskebåts årsmøte i 2023 til sluttet organisasjonsutvalgets anbefalinger.  
 
Fiskebåt Sør konstaterer med beklagelse at Landsmøtet i Norges Fiskarlag som ble avholdt i november 2023 ikke klarte å vedta en?mer balansert?og fremtidsrettet organisasjonsstruktur,?som i større grad speiler de faktiske forhold i næringen.? Dette var helt nødvendig, om Norges Fiskelag i fortsettelsen skal være legitim og representativ for næringen. Til tross for at den store bredden av fartøyer som i dag er tilknyttet Fiskebåt representerer over?70 prosent av verdiskapningen, må en beklageligvis konstatere at Fiskebåts representanter også i fortsettelsen vil være uten reell selvstendig innflytelse i Landsmøtet, samt at Landsmøtet ikke klarte å samle seg om et krav til kvalifisert stemmeovervekt i saker av ressursfordelende karakter. 
  
Fiskebåt Sør ber på bakgrunn av det ovenstående om at styret i Fiskebåt iverksetter en prosess for å utrede alternative organisasjonstilknytninger for Fiskebåt, og at det innkalles til et ekstraordinært årsmøte i Fiskebåt Sør for å ta endelig stilling til hvordan Fiskebåts fremtidige organisasjonstilknytning skal innrettes.»

Nyheter