This is some text inside of a div block.

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å innføre et midlertidig havdelingstiltak for alle fartøy over 21 meter som fisker torsk med konvensjonelle redskap nord for 62 N i tidligere Finnmark fylke.


Det ble gitt forlenget høringsfrist i første del av høringssaken om kysttorsk og havdeling etter anmodning fra blant andre Fiskebåt. Fiskeridirektoratet jobber fortsatt med oppsummering av høringen, og har ikke oversendt sine vurderinger til departementet enda.

- Jeg forstår at mange er utålmodig og ønsker at det innføres tiltak, men her handler det om å ta ting i riktig rekkefølge. Vi kan ikke forskuttere våre vurderinger før vi har fått sett nærmere på høringsinnspillene. Jeg har derfor besluttet å innføre et midlertidig havdelingstiltak i tidligere Finnmark fylke, der alle fartøy over 21 meter som fisker torsk med konvensjonelle redskap må fiske utenfor grunnlinjen, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i en pressemelding.

Tiltakene trer i kraft så snart Fiskeridirektoratet gjennomfører forskriftsendringen. Det er også besluttet utsatt høringsfrist til 30. april 2023 i del II av høringen om havdeling og kysttorsktiltak.

Fiskebåt mener at det ikke er fartøyets faktiske lengde som skal være avgjørende for hvor det enkelte fartøy kan fiske, men at det heller bør reguleres etter redskap- og redskapsmengde.

Les også;

Havdeling vil gi store samfunnsendringer

Forlenger høringsfrist om havdeling

- Fiskerinæringen for viktig til å bli en parantes i budsjettforhandlingene

Nyheter
No items found.