This is some text inside of a div block.

Kunnskap må ligge som grunnlag for alle nye vernetiltak. Det skriver Fiskebåt i sine innspill om natur- og klimaendringer, som er sendt til Klima- og miljødepartementet.

Fiskebåt mener at også nye vernetiltak til havs må baseres på kunnskap om at dette gir
positive effekter for tilstanden og produksjonen i havet. I innspillet til Klima- og miljødepartementet skriver Fiskebåt videre at det viktigste som regjeringen bør konsentrere seg om i tilknytning til de varslede stortingsmeldingene for klima og natur, er å lage forvaltningsplaner og arealplaner for havområdene som Norge rår over.

- Det er viktig å sikre at nye næringer og vernetiltak i minst mulig grad fortrenger eller kommer i konflikt med tradisjonell virksomhet som fiskeri. Nasjonale reguleringer og internasjonale avtaler er også viktig for å redusere utslippene, står det i innspillsnotatet.

Videre blir det vist til at utslippene fra den norske makrellflåten ble doblet da den ble utestengt fra å fiske makrell i engelsk farvann, der det er best tilgjengelighet.

- Fiskebåt mener derfor at Norge bør arbeide for størst mulig gjensidig soneadgang i internasjonale kvoteavtaler, og mener at dette vil være et viktig bidrag for å redusere utslippene fra fiskeflåten.

Fiskebåt har som mål å fiske bærekraftige kvoter med minst mulig negativ påvirkning av miljøet, herunder å redusere utslippene av klimagasser. Slik kan vi sikre at norsk villfisk vil være en viktig global bidragsyter til klimavennlig protein for all tid.

Her kan du lese hele innspillet fra Fiskebåt til Klima- og miljødepartementet.

Nyheter