This is some text inside of a div block.

Fiskeridirektoratet vil at fartøy over 21 meter må fiske utenfor grunnlinjene. Forslaget omfatter også fiske etter hyse og sei.

Fiskeridirektoratet viser til at første del av høringen om kysttorsk og havdeling i fisket etter torsk nord for 62°N er gjennomført, og Fiskeridirektoratet har derfor oversendt sine vurderinger av høringens forslag og høringsinstansenes innspill for videre behandling i Nærings- og fiskeridepartementet.

Denne delen tok for seg områdebegrensninger for fartøy på eller over 21 meter og tillatt taulengde i snurrevadfiske.

Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen, sier til direktoratet sin nettside at forslaget om at fartøy over 21 meter må fiske utenfor grunnlinjene opprettholdes.

- Dette har størst betydning for fisket etter torsk i Vestfjorden. Her vurderes effekten på kysttorsk som sterkest, selv om den totale fangsten av kysttorsk er relativt begrenset, sier Bakke-Jensen.

Omfatter også hyse og sei

Ifølge direktoratet er det flere av høringsinstansene som støtter forslagene i høringsdokumentet, som bare retter seg mot torskefiske, men i majoriteten av høringsinnspillene gis det uttrykk for at eventuelle endringer i reguleringsopplegget også bør omfatte hyse og sei.

Her kan du lese saken på fiskeridirektoratet.no, der du også finner lenke til direktoratet sitt forslag og til selve høringssaken.

Les også;

Midlertidig havdelingsvedtak i Finnmark

Havdeling vil gi store samfunnsendringer

Forlenger høringsfrist om havdeling

- Fiskerinæringen for viktig til å bli en parantes i budsjettforhandlingene

Nyheter